Schrif­te­lijke vragen betref­fende problemen rond aanleg Zuide­lijke Ringweg


Indiendatum: okt. 2018

Geacht college,

De bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg kent tegenslag op tegenslag. Recentelijk werd bekend dat de tijdelijke stremming, die een jaar vertraging had kunnen opleveren, niet doorgaat en dat er twee voetbalvelden aan extra groen moet sneuvelen. Graag stellen wij u enkele vragen over de gang van zaken.

  1. Eind juni maakte u bekend dat de bouw van de nieuwe ring 2 à 3 jaar vertraging zou opleveren. U zou daar begin juni kennis van hebben genomen. We vernemen in de krant echter dat Combinatie Herepoort (CHP) eind vorig jaar al zou hebben laten weten dat de planning niet haalbaar was. [1] Hebben die geluiden u ook bereikt? Zo ja, waarom heeft u de Staten niet eerder ingelicht? Zo nee, in hoeverre duidt dit gebrek aan communicatie op slechte of verslechterende verhoudingen tussen de Aanpak Ring Zuid en de CHP, dan wel binnen de Aanpak Ring Zuid?
  2. De stuurgroep Aanpak Ring Zuid heeft de zomerstremming afgekeurd, omdat er onder andere niet voldoende tijd was om de onduidelijkheden te onderzoeken. Om welke onduidelijkheden gaat het?
  3. Waarom heeft u de stremming volledig afgekeurd en niet iets langer de plannen bestudeerd en een stremming voor bijvoorbeeld twee en een halve week goedgekeurd, waarmee, op basis van een simpele rekensom, de vertraging toch met een half jaar in te korten was geweest? Dit met inachtneming van het feit dat de stremming het beste binnen een vakantie kan plaatsvinden. Zou de kerstvakantie ook nog een optie zijn?
  4. In de brief die u 18 juli aan de statenleden hebt verstuurd over de zomerstremming kwestie, stelt u: “In het ingediende uitvoeringsontwerp is onvoldoende zicht op de risico’s en de impact van de geplande werkzaamheden op de omgeving, bijvoorbeeld de gebouwen, kabels en leidingen en het groen.” In hoeverre wilt u hiermee zeggen dat de aannemer slecht werk heeft afgeleverd? Of ligt de schuld voor dit gebrek aan kennis toch meer bij het Projectbureau Zuidelijke Ringweg?
  5. Ondanks de jarenlange vertraging, de impasse waarin het project lijkt te zitten en het feit dat het recente bouwplan betreffende de zomerstremming is afgekeurd, kwam vorige week naar buiten dat er nog eens ongeveer een hectare extra groen zal verdwijnen, zoals nu volgens een besluit ter inzage ligt. Waarom is niet eerder voorzien dat ook deze houtopstand moet verdwijnen? Welke aanpassingen aan het ontwerp zijn - hiermee samenhangend – gewijzigd?
  6. Sinds vorig jaar hoeft CHP de uitvoeringsplannen niet meer in één keer in te leveren. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het beter is deze kapvergunningen pas af te geven op het moment dat sprake is van een definitief bouwontwerp, nu er immers nog steeds sprake is van opeenvolgende deelontwerpen en het project op alle fronten hapert?
  7. Op welke wijze wordt er rekening gehouden met de effecten van de langere werkzaamheden op dieren en natuur? Zijn er aanvullende maatregelen nodig om dierpopulaties te ontzien?
  8. Op welke wijze dient compensatie plaats te vinden voor de extra hectare aan groenverlies?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.dvhn.nl/groningen/Aannemer-Ringweg-Groningen-We-gaven-vorig-jaar-al-aan-dat-planning-onhaalbaar-was-23388536.html

Facebook

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 31 okt. 2018

Geachte mevrouw De Wrede,

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over de ontwikkelingen rondom de Zuidelijke rondweg Groningen zoals u ons die heeft gesteld in uw brief van 30 juli 2018.

1. Eind Juni maakte u bekend dat de bouw van de nieuwe ring 2 a 3 jaar vertraging zou opleveren. U zou daar begin Juni kennis van hebben genomen. We vernemen in de krant echter dat Combinatie Herepoort (CHP) eind vorig Jaar ai zou hebben iaten weten dat de planning niet haalbaar was. 1 Hebben die geluiden u ook bereikt? Zo Ja, waarom heeft u de Staten niet eerder ingelicht? Zo nee, in hoeverre duidt dit gebrek aan communicatie op slechte of verslechterende verhoudingen tussen de Aanpak Ring Zuid en de CHP, dan wel binnen de Aanpak Ring Zuid?

Op basis van de herijking in november 2017 (zie brief aan Provinciale Staten d.d. 8 november 2017 met kenmerk: 2017-096.876/45/A.15) was bekend dat de planning zou kunnen uitlopen, omdat Combinatie Herepoort (CHP) het ontwerp nog niet voldoende had afgerond. Het was toen aan CHP om vervolgens een robuuste planning in te dienen en aan de randvoorwaarden te voldoen voor het gefaseerd indienen van de definitieve ontwerpen. Ondertussen gingen de voorbereidende werkzaamheden en de aanleg van de tijdelijke wegen door. Uit de planning die op 1 juni 2018 is ingediend blijkt dat sprake is van substantiële uitloop.

2. De stuurgroep Aanpak Ring Zuid heeft de zomerstremming afgekeurd, omdat er onder andere niet voldoende tijd was om de onduidelijkheden te onderzoeken. Om welke onduidelijkheden gaat het?

Belangrijkste reden waarom geen toestemming is verleend voor de zomerstremming, is dat op basis van het uitvoeringsontwerp van CHP er onvoldoende zekerheid is dat de werkzaamheden voor de bouwkuip van de verdiepte ligging op een verantwoorde wijze veilig en beheerst kunnen worden uitgevoerd. Zo was bijvoorbeeld onvoldoende in beeld gebracht wat de gevolgen van de damwanden zouden zijn voor nabij gelegen gebouwen en voor het grondwater en daarmee het groen in de omgeving. Ook was er onvoldoende zekerheid over mogelijke terugvalscenario's en de veiligheid van de omgeving.


3. Waarom heeft u de stremming volledig afgekeurd en niet Iets langer de plannen bestudeerd en een stremming voor bijvoorbeeld twee en een halve week goedgekeurd, waarmee, op basis van eenslmpele rekensom, de vertraging toch met een halfjaar In te korten was geweest? Dit metinachtneming van het feit dat de stremming het beste binnen een vakantie kan plaatsvinden. Zou de kerstvakantie ook nog een optie zijn?

De onzekerheid over of de werkzaamheden op een veilige en beheerste wijze konden worden uitgevoerd waren van dien aard dat er substantieel meer tijd voor Combinatie Herepoort nodig was om zaken verder te onderbouwen en toe te lichten. Dat zou mogelijk kunnen leiden tot aanpassing van het plan. Een stremming van 2,5 week was hiervoor geen oplossing. In feite komt het er op neer dat, ondanks alle goede intenties van beide kanten, de voorbereiding nog niet klaar was. Combinatie Herepoort is gevraagd de gevolgen voor de planning zo snel mogelijk in beeld te brengen en aan te geven wat dit betekent voor de voortgang van de werkzaamheden. Op dit moment kunnen wij nog niks zeggen over de eventuele gevolgen.

4. In de brief die u 18 Juli aan de statenleden hebt verstuurd over de zomerstremming kwestie, stelt u: "In het Ingediende ultvoeringsontwerp Is onvoldoende zicht op de risico's en de Impact van de geplande werkzaamheden op de omgeving, bijvoorbeeld de gebouwen, kabels en leidingen en het groen." In hoeverre wilt u hiermee zeggen dat de aannemer slecht werk heeft afgeleverd? Of ligt de schuld voor dit gebrek aan kennis toch meer bIJ het Projectbureau Zuidelijke Ringweg?

Alle betrokken partijen hebben hard gewerkt om de zomerstremming voor elkaar te krijgen. Van tevoren was bekend dat de voorbereidingstijd beperkt was, maar zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hadden de wil om de zomerstremming te realiseren. De periode voor toetsing van de ontwerpen was om die reden al ingekort. De aannemer was verplicht om aan te tonen dat het werk op een verantwoorde manier kon worden uitgevoerd. Uiteindelijk hebben wij helaas de conclusie moeten trekken dat de zomerstrekking niet door kon gaan omdat op basis van de ingediende documenten niet is gebleken dat de werkzaamheden op verantwoorde wijze veilig en beheerst zouden kunnen worden uitgevoerd.

5. Ondanks de Jarenlange vertraging, de Impasse waarin het project lijkt te zitten en het feit dat het recente bouwplan betreffende de zomerstremming Is afgekeurd, kwam vorige week naar bulten dat er nog eens ongeveer een hectare extra groen zal verdwijnen, zoals nu volgens een besluit ter Inzage ligt. Waarom Is niet eerder voorzien dat ook deze houtopstand moet verdwijnen? Welke aanpassingen aan het ontwerp zijn - hiermee samenhangend - gewijzigd?

Deze plannen zijn niet nieuw. Het verwijderen van deze houtopstanden is nodig voor de aanleg van de volledige aansluiting bij het Europaplein en het aanpassen van de vormgeving van vijf viaducten over de Concourslaan, het Noord-Willemskanaal, de Brailleweg, de Paterswoldseweg en het Europaplein, zoals vastgesteld in de Tracébesluit (TB) wijziging 2017 en bij de herijking in november 2017 (zie brief aan Provinciale Staten d.d. 8 november 2017 met kenmerk: 2017-096.876/45/A.15). Doordat de viaducten een hogere doorrijhoogte krijgen is er in sommige gevallen meer ruimte nodig, bijvoorbeeld door een gewijzigd talud, waardoor een aantal extra houtopstanden moeten worden verwijderd. Ook voor het verleggen van kabels en leidingen bij de op-/afrit Van Ketwich Verschuurlaan - A28 en bij de Osloweg moet een aantal bomen worden verplant en houtopstanden verwijderd. In totaal moeten er 40 bomen worden verplant en 17.818 m2 houtopstand worden verwijderd, waarvan 377 m2 als monumentaal is aangemerkt (Stadspark). Overigens heeft de gemeenteraad in februari 2018 kennis genomen van de aanvullende Bomen Effect Analyse (BEA). De gemeentelijke omgevingsvergunningen zijn verleend in juni 2018.

6. Sinds vorig Jaar hoeft CHP de uitvoeringsplannen niet meer In één keer In te leveren. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het beter Is deze kapvergunningen pas af te geven op het moment dat sprake Is van een definitief bouwontwerp, nu er Immers nog steeds sprake Is van opeenvolgende deelontwerpen en het project op alle fronten hapert?

Nee, het verwijderen van houtopstanden is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden en kan plaatsvinden op basis van het voorlopig ontwerp. Het definitief ontwerp is een meer detaillistische technische en vormgevingsuitwerking en heeft nauwelijks wijzigingen in de ruimte tot gevolg. Wachten op een geaccepteerd definitief ontwerp en pas daarna de procedure voor de kapvergunning starten leidt tot onnodige vertraging. De periode voor het verkrijgen van omgevingsvergunningen, zonder beroepsprocedures, bedraagt namelijk ongeveer een halfjaar. De vergunningen voor start uitvoering op orde hebben draagt bij aan het robuust maken van planningen. Het
hebben van een vergunning hoeft niet te betekenen dat meteen tot uitvoering van de kapvergunning moet worden overgaan.

7. Op welke wijze wordt er rekening gehouden met de effecten van de langere werkzaamheden op dieren en natuur? Zijn er aanvullende maatregelen nodig om dierpopulaties te ontzien?

Combinatie Herepoort is gevraagd de gevolgen voor de planning zo snel mogelijk in beeld te brengen en aan te geven wat dit betekent voor de voortgang van de werkzaamheden. Dat geldt ook voor ecologische werkprotocollen, mitigatie en compensatie en de ontheffing op de Wet natuurbescherming. Wanneer de consequenties in beeld zijn worden deze samen met de ecologen van de opdrachtgever besproken en in gezamenlijkheid de benodigde vervolgstappen op het vlak van ecologie bepaald.

8. Op welke wijze dient compensatie plaats te vinden voor de extra hectare aan groenverlies?

Alle houtopstanden die worden verwijderd, worden gecompenseerd binnen het plangebied. De 40 te verplanten bomen zijn lindes, die goed verplantbaar zijn en eveneens een nieuwe plek krijgen binnen het plangebied.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:
, voorzitter.
, secretaris.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende subsidies verduurzaming melkveehouderij

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake methaanlekkage uit boorputten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer