Schrif­te­lijke vragen betref­fende het doden van bevers


Indiendatum: 11 okt. 2023

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende het doden van bevers

Geacht College,

Waterschappen Hunze en Aa’s en terreinbeheerders Natuurmonumenten en Drents Landschap geven aan dat zij binnenkort geen bevers meer kunnen herplaatsen en dat mogelijk tot doden moet worden overgegaan[1], [2], [3].

Wij stellen u graag de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat zowel waterschappen als provincie moeten streven naar het diervriendelijk oplossen van conflictsituaties tussen mens en bever, met zo min mogelijk ingrepen in populaties? Bent u het met ons eens dat het veel beter past in een natuurinclusief, innovatief en tolerant Groningen om landschappelijke en infrastructurele aanpassingen te doen om de bever te ontmoedigen om te graven/knagen op kritische locaties, in plaats van kiezen voor systematische jacht op dieren die we nota bene zelf in ons landschap hebben geherintroduceerd? Zo nee, waarom niet?
 2. In het beverbeheerplan staat dat als er conflictsituaties ontstaan in het uiterste geval bevers kunnen worden gedood. Hiervoor moet eerst een escalatieladder worden doorlopen, waarbij onderzocht wordt of minder ingrijpende handelingen voor een oplossing kunnen zorgen. Er staan talloze maatregelen ter beschikking die genomen kunnen worden als een burcht of hol zich op een ongewenste plek bevindt, zie hiervoor de opsomming van het Kenniscentrum Bever[4]. Is deze escalatieladder in alle rode gebieden volgens u al volledig doorlopen, en kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom hoeft de escalatieladder volgens u niet toegepast te worden? Bent u voornemens om bij afschot te gaan werken met ‘nulstand’ in de rode gebieden? Zo nee, hoe wordt dan bepaald welke dieren de ‘probleem’bever zijn? Is doden van individuen volgens u voldoende om schade te voorkomen?
 3. Het beverbeheerplan uit 2021 zou na vijf jaar geëvalueerd worden. De periode tot 2025 zou worden benut om ‘te leren, experimenteren en documenteren’[5]. De bever heeft naar nu blijkt de planning op papier ingehaald. Bent u van plan de evaluatie versneld uit te voeren? Zo ja, per wanneer mogen wij de resultaten verwachten? Bent u voornemens eerst de evaluatie af te wachten voordat eventueel tot afschot wordt overgegaan? Zo nee, waarom niet?
 4. Kunt u aangeven of u bij de Transitie Landelijk Gebied, kansen ziet om de leefgebieden van de bever te verruimen en/of conflictsituaties met bevers te verminderen? Te denken valt aan het het uitbreiden van natuurgebieden gecombineerd met biodiversiteitsherstel waarbij bevers welkom zijn, het aanwijzen van meer of bredere nattte verbindingszone’s (bijvoorbeeld in ‘oranje gebied’) of het verlagen of verflauwen van oevers. Zo ja, kunt u gedetailleerd aangeven waar u deze ruimte ziet? Zo nee, bent u bereid om hier onderzoek naar te laten verrichten?
 5. Bent u het met ons eens dat met name ook bij (toekomstige) klimaatadaptatie, zoals de aanleg van waterbergingsgebieden, meer ruimte beschikbaar zal komen voor bevers (otters, etc.)? Zo nee, waarom niet?
 6. a) In 2021 stelde u, in antwoorden op vragen van onze fractie[6], dat er onderzoek zou worden verricht naar het gedrag van bevers in ‘oranje gebieden’. In het Beverbeheerplan wordt gesproken over onderzoek om kosten en consequenties in beeld te brengen van het toegankelijk maken van meer NNN gebied voor bevers. Kunt u aangeven of deze verkenningen zijn afgerond en wat de uitkomsten zijn? b) Kunt u aangeven in hoeverre bevers zich inmiddels in de oranje gebieden hebben gevestigd? Kunt u bevestigen dat bevers in de oranje gebieden niet gedood mogen worden? Zo nee, hoe zit het dan?
 7. U gaf toentertijd ook aan dat u in de evaluatie van het beverbeheerplan zou gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om delen van het NNN in de rode zone bever-proof te maken. Heeft deze verkenning al plaatsgevonden c.q zijn er al bepaalde maatregelen getroffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen wij de uitkomsten ontvangen?
 8. Uit het financiële overzicht[7] van de Unie van Waterschappen is de financiële inzet niet duidelijk uitgesplitst. Kunt u aangeven hoeveel kosten er sinds de herintroductie van de bever in Groningen zijn gemaakt voor: a) maatregelen om schade aan waterkeringen te voorkomen; b) maatregelen om schade aan agrarisch gebied te voorkomen; c) maatregelen om schade aan spoortaluds en andere infrastructuur te voorkomen; d) bevers te herplaatsen?
 9. In de media wordt gesteld dat het ‘miljarden’ gaat kosten om waterkeringen te versterken. Onderschrijft u deze uitlatingen? In het Beverbeheerplan werd gesproken over een bedrag tussen de 50 en 250 miljoen euro. Hebt u inmiddels zicht op de werkelijke kosten van het beverproof (c.q. hond-, muskusrat, das- proof) maken van waterkerende kades, spoortaluds en andere infrastructuur in onze provincie? Zo nee, waarom is dit nog niet onderzocht en bent u voornemens dit alsnog in beeld te laten brengen? Zo ja, waar is dit in te zien?
 10. Wat wordt bedoeld met de ‘bestaande methoden’ om graafschade door bevers te voorkomen, zoals aangegeven in het overzicht van de Unie van Waterschappen? Is het correct dat er in 2019 en 2020 geen maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen? Waarom niet? Zo nee, wat is er dan wel gedaan en op welke locaties? Welke maatregelen zijn in 2021 genomen voor een bedrag van €1 miljoen, en zijn die maatregelen tot nu toe effectief gebleken?
 11. Bent u bekend met het initiatief van Waterschap Brabantse Delta om gaas in te graven als beverwerende maatregel? Dit waterschap kiest uitdrukkelijk voor preventie in plaats van bestrijding. Is toepassing van deze maatregel ook in (delen van) Groningen mogelijk? Zo ja, bent u bereid om bij de waterschappen aan te dringen op verder onderzoek naar deze aanpak?
 12. Voorziet u dat mogelijk ook een landelijke vrijstelling voor de bever aanstaande is, nu na Limburg en Gelderland ook Groningen en Drenthe bevers gaan doden? Zo ja, welke positie neemt u in bij een dergelijke ontwikkeling, met name ook t.a.v. de positieve gevolgen van de aanwezigheid van bevers in de Groninger natuur?


[1] https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

[2] https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

[3] https://dvhn.nl/drenthe/Bijna-...

[4] https://www.kenniscentrumbever...

[5] P. 48 Beverbeheerplan

[6] https://provinciegroningen.bes...

[7] https://live-waves.databank.nl...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake brief en nota van bevindingen onderzoek NRK naar natuurcompensatie

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende ontheffing beheer reeën

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer