Schrif­­­te­­­lijke vragen inzake MER voor RWE biomassa bijstook plannen


Indiendatum: jul. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende de ter inzage liggende Milieu Effect Rapportage (MER) van de RWE centrale in de Eemshaven (Gemeente Het Hogeland).

RWE Eemshaven Holding II B.V. (RWE) is van plan het aandeel biomassa in de RWE Eemshavencentrale te verhogen van 800 naar 1600 kton/jaar. Dit voornemen is op grond van het Besluit m.e.r., onderdeel C 18.4, m.e.r.-plichtig. RWE heeft, met inachtneming van het advies voor de reikwijdte en het detailniveau, het MER opgesteld en samen met de vergunningaanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten. [i]

Wij stellen u daarover graag de volgend vragen:

 1. Hoe beoordeelt u de plannen van RWE om de bijstook van biomassa te verdubbelen, gelet op de tot 15% hogere CO2 productie van biomassa[ii], en het feit dat in een recent kort geding is gebleken dat de duurzaamheidseisen rondom herkomst niet op orde zijn? [iii] Graag een gemotiveerd antwoord.
 2. Realiseert u zich dat voor de totale vervanging van steenkool door biomassa zo’n 10 miljoen kilo hout per dag nodig is in de Eemscentrale. Voor de bijstook van 30% dus ongeveer 3 miljoen kilo per dag?[iv] Wat vindt u van die constatering?
 3. Er wordt gesproken in de MER over groene CO2. Neemt u mee in de overwegingen dat het heel lang duurt (> 10 -30 jaar?) voordat de gekapte bomen, weer zijn vervangen door sterke bomen die een dergelijke hoeveelheid CO2 opnemen. Graag een gemotiveerd antwoord.
 4. Hoe ziet u dit verlies van bos, gelet op de wetenschappelijke erkenning dat behoud en aanplant van bos één van de belangrijkste maatregelen is tegen de ook in onze provincie erkende klimaatcrisis?[v]
 5. Onder 3.7 van de MER staat dat RWE verwacht dat het aantal schepen in de voorgenomen situatie gelijk blijft aan de vergunde situatie (circa 218 schepen/jaar). Dit is het gevolg van het gebruik van grotere schepen voor de aanvoer van biomassa in de voorgenomen situatie (ten opzichte van de vergunde situatie). Hoe zit het met de bewering van RWE dat de transport emissies gelijk blijven, terwijl er duidelijk meer brandstof vervoerd moet worden, en er grotere schepen gebruikt moeten worden, en hiervoor geen verklaring wordt gegeven?
 6. Vindt u met ons dat er een onafhankelijke, publiek controleerbare meting van de emissies zou moeten plaatsvinden? Zo ja, wat gaat u doen om dat te realiseren, zo niet waarom niet?
 7. Beweerd wordt dat een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) niet noodzakelijk is. Hoe is dat met de kennis van nu te verklaren en te verantwoorden?
 8. Bent u bereid een poging te doen de vergunning voor de extra bijstook tegen te houden, al dan niet via een dringende oproep aan de betreffende gemeente en het Rijk? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen? Zo niet, waarom niet?
 9. Hoe wordt ervoor gezorgd in de plannen van RWE dat de Natura 2000-gebieden goed beschermd zijn tegen stikstofdepositie, kwik, ZZS (arseen, cadmium), fijnstof, schade aan zeebodem door grotere schepen/baggerschepen en scheepsrampen? De Centrale ligt immers pal tegen deze gebieden aan?
 10. En in hoeverre heeft de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de PAS nog invloed op het al dan niet verstrekken van de vergunning?
 11. De uitstoot van de ZZS arseen en cadmium valt hoger uit, terwijl gestreefd moet worden naar nul-emissie. Zou dat een reden voor u kunnen zijn om de vergunning te weigeren? Zo nee, waarom niet?
 12. Naast 30% biomassa, zal er nog steeds 70% kolen gestookt worden. Bent u bereid om in verband met de blijvende klimaatbelasting te blijven aandringen bij het Rijk tot het sluiten van de centrale?

Dank u wel,

met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[i]https://www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmaking/_bekendmaking/toon/bericht/mer-en-vergunningaanvraag-rwe-verhoging-meestook-biomassa-in-kolencentrale-eemshaven/

[ii]https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/hout-stoken-is-vervuilender-dan-steenkool

[iii]https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:4746

[iv]https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/16/biomassa-stoken-is-een-ramp-voor-het-klimaat-a2755398

[v]https://www.sciencemag.org/news/2019/07/adding-1-billion-hectares-forest-could-help-check-global-warming

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 12 sep. 2019

20190912 Ant SV MER RWE

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake verjagen van roeken

Lees verder

Schrif­te­lijke vragen inzake nieuwe valwildregeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer