Veenoxi­datie urgent probleem


Partij voor de Dieren maant provincie tot spoed­aanpak

23 september 2022

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren doet een urgente oproep aan de provincie om veenoxidatie zo snel mogelijk te stoppen. Veenafbraak wordt veroorzaakt door een te lage waterstand en zorgt voor verdroging en bodemdaling waardoor huizen scheuren en verzakken. Ook komen er uit ingeklonken veengronden grote hoeveelheden CO vrij en heeft de natuur zwaar te lijden onder de verdroging. De provinciale Veenweidestrategie, onderwerp van debat in de komende Statenvergadering, is ontoereikend om de problemen op tijd op te lossen.

De provincie presenteerde onlangs een Regionale Veenweidestrategie, in de Statenvergadering op 28 september worden Provinciale Staten geconsulteerd. Het plan ademt echter in alles traagheid en een afwachtende houding uit. Het voorstel gaat leiden tot een stroperig proces van nog meer onderzoek en eindeloos gepraat over wat de provincie zou kunnen gaan doen. Pas daarna, op zijn vroegst in 2026, wil men bescheiden aan de slag gaan in slechts vijf zoekgebieden.

Statenlid Ankie Voerman: ‘De Partij voor de Dieren is er van overtuigd dat het sneller kan én moet. Oorzaken, gevolgen en succesvolle aanpak zijn allemaal bekend, het is nergens voor nodig dat provincie nog vier jaar gaat nadenken over mogelijke maatregelen. Of de provincie en boeren er nou wel of niet aan willen geloven, het proces van veenafbraak is alleen stop te zetten door het verhogen van de waterstand. En beperkt dat niet tot een paar zoekgebieden maar regel het in alle gebieden met veengrond om verdere schade aan woningen door verzakking en scheurvorming te voorkomen’.

Het is al decennialang bekend dat veenoxidatie veroorzaakt en verergerd wordt door een te lage waterstand. Een laag peil maakt het voor boeren mogelijk om vroeger het land op te gaan en het teeltseizoen te verlengen. De PvdD vindt dat het peilbeheer voortaan ten principale en volledig moet worden ingezet om een verdere veenafbraak te voorkomen. In waterschapsjargon: ‘functie volgt peil’. De bedrijfsvoering van de landbouw in veenweidegebieden zal zich moeten aanpassen aan voorwaarden voor veiligheid, natuur en klimaat, landbouw in harmonie met de natuur. Dit betekent geen einde voor agrarische bedrijven, maar een omschakeling naar andere gewassen zoals bijvoorbeeld wilde rijst, cranberries, olifantsgras, lisdodde en riet, en meer gebieden voor natuurontwikkeling.

Op woensdag 28 september dient de partij twee moties in om de provincie tot versnelling van de aanpak te bewegen.