Provin­ciaal koers­do­cument mist toekomst­visie


Partij voor de Dieren vraagt om herziening

28 september 2022

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is zwaar teleurgesteld in de provinciale toekomstvisie voor de fysieke omgeving in Groningen. Het College van Gedeputeerde Staten richt zich in haar koersdocument ‘Dit is Groningen’ bijna volledig op doorontwikkeling van de economie, landbouw, woningbouw en mobiliteit. De bescherming en het herstel van natuur, milieu en dierenwelzijn komen er daarentegen bekaaid vanaf. De PvdD vindt dan ook dat GS hun huiswerk moeten overdoen en met een betere visie voor de dag moeten komen.

Naar verwachting treedt volgend jaar de nieuwe Omgevingswet in werking, die 26 bestaande wetten gaat vervangen. De Omgevingswet schrijft voor dat de provincie een Omgevingsvisie moet vaststellen voor de fysieke omgeving. Deze visie moet worden gericht op de twee hoofddoelen van de wet: het ontwikkeldoel (economie, landbouw, mobiliteit, woningbouw etc.) én het beschermingsdoel (bescherming van de gezondheid en bescherming en herstel van natuur, milieu en dierenwelzijn). In het koersdocument ‘Dit is Groningen’ beschrijven GS welke onderwerpen zij willen gaan uitwerken in de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie. Hierin komen doelen te staan voor 2035 met een doorkijk naar 2050.

Statenlid Ankie Voerman: ‘We horen bijna dagelijks over de stikstof-, natuur- en biodiversiteitscrisis, energiecrisis, dreigende klimaatcrisis, schaarste aan ruimte en grondstoffen, zorgen om de drinkwatervoorziening, verontreiniging door bestrijdingsmiddelen en microplastics, uitbraken van besmettelijke dierziektes en op mondiaal niveau een dreigende voedselcrisis. Al deze crises en problemen zijn ontstaan of worden verergerd doordat onze ontwikkeldoelen (economische groei, landbouw, mobiliteit, etc.) bijna altijd in meer of mindere mate op gespannen voet staan met de bescherming van natuur, milieu en dierenwelzijn’.

Voerman vervolgt: ‘We kunnen met ons beleid voor de fysieke omgeving echt niet nog eens tien, twintig jaar op dezelfde voet doorgaan. Toch creëren GS in hun Koersdocument een beeld van: niks aan de hand, met wat mooie volzinnen en obligate passages zal alles vanzelf wel op z’n pootjes terechtkomen. Zo schrijven GS bijv. dat ‘Afwenteling van problemen op komende generaties zal worden voorkomen’. Maar hoe ze dat wil aanpakken lezen we niks! Dit soort uitspraken zijn dan ook geheel vrijblijvend en ongeloofwaardig’.

In de Omgevingswet staat dat de provincie in de Omgevingsvisie rekening moet houden met vijf (milieu)beginselen, waaronder ‘preventie’, het ‘voorzorgbeginsel’ en ‘de vervuiler betaalt’. Weliswaar mag de provincie gemotiveerd afwijken van deze beginselen, maar uit de wet volgt dat deze wél aan de orde moeten komen in de Omgevingsvisie.

Ankie Voerman: ‘De provincie rept met geen woord over deze beginselen, alsof ze er lak aan hebben. Daarom hebben wij een hele lijst vragen voor GS over hoe zij allerlei ontwikkelingen in onze provincie wil gaan rijmen met deze (milieu)beginselen. Denk hierbij aan de grote milieu- en natuurbelasting door de landbouw, de gas- én zoutwinning in onze provincie, de plezierjacht, de vestiging van intensieve geitenhouderijen en ook hoe de dikke subsidies van de provincie aan vliegveld Eelde zich verhouden tot het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Wij vinden dat al dit soort vragen, en er zijn nog veel meer, in alle openheid aan de orde moeten komen in een toekomstvisie voor 2035/2050. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, óók als die pijn gaan doen. Toekomstige generaties zullen ons er dankbaar voor zijn als Provinciale Staten die verantwoordelijkheid onder ogen zien en gaan waarmaken’.

Vandaag wordt het koersdocument besproken in Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren zal een motie indienen waarin GS worden gevraagd hun huiswerk over te doen en zich alsnog voldoende te gaan inzetten voor de bescherming en het herstel van natuur, milieu en dierenwelzijn in onze provincie.

Gerelateerd nieuws

Veenoxidatie urgent probleem

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren doet een urgente oproep aan de provincie om veenoxidatie zo snel mogelijk te st...

Lees verder

Provinciale fracties Partij voor de Dieren: kabinet, neem uw verantwoordelijkheid!

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opn...

Lees verder