PvdD wil betere voor­be­reiding provincie op komst wolf


5 januari 2018

De Partij voor de Dieren meent dat de provincie zich beter moet voorbereiden op de komst van de wolf naar Groningen. Zij heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De partij is van mening dat de provincie een meldpunt zou moeten instellen en dat ze de bevolking dient te informeren over de leuke en minder leuke kanten van de komst van de wolf. Zo dienen schapen- en geitenhouders geïnformeerd te worden over mogelijkheden om hun dieren te beschermen.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, meent dat onterechte angst voor de wolf uit de wereld geholpen moet worden. “De wolf is een verrijking voor de natuur en kan zorgen voor een beter evenwicht. Zeker nu we weten hoe natuurlijke ecosystemen bedreigd worden door de mens, moeten we blij zijn met de kansen die de terugkeer van de wolf ons biedt.” De Wrede wijst erop dat vooraanstaande ecologen positief staan tegenover de komst van de wolf. Zo stelt wolvenexpert Kees de Ruiter dat de Nederlandse natuur zeer dringend een predator van formaat nodig heeft.

Volgens de Wrede vormt het dier geen gevaar voor mensen en dient het doodschieten of verstoren van wolven absoluut voorkomen te worden. Het IPO en de BACVP (Interprovinciaal overleg en Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland) hebben in 2016 een Operationeel Draaiboek Wolf opgesteld waarin een groot aantal maatregelen wordt genoemd om de komst van de wolf te begeleiden. De provincie Drenthe heeft een onderzoek en nulmeting gehouden over schade door roofdieren aan schapen en geiten. In Groningen zijn nog geen stappen in deze richting ondernomen.

Verwacht wordt dat zich in Oost-Groningen een roedel wolven kan vestigen. In het grensgebied van Duitsland is het aantal roedels behoorlijk toegenomen. In 2015 ontstond er grote commotie toen een wolf door Hoogezand en Delfzijl liep.