Provincie tolereert te hoge uitstoot kanker­ver­wek­kende stoffen door Asfalt­cen­trale Wester­broek


Partij voor de Dieren: leg fabriek stil om burgers te beschermen

26 oktober 2022


De provincie weigert het bedrijf Asfalt Productie Westerbroek stil te leggen ondanks te hoge uitstoot van kankerverwekkende stoffen. Op mondelinge vragen van Meint Kolthof van de Statenfractie Partij voor de Dieren antwoordde de gedeputeerde vandaag dat hij stopzetten van de bedrijfsvoering niet proportioneel vindt. De Partij voor de Dieren is van mening dat de gezondheid van omwonenden de hoogste prioriteit moet hebben. Het bedrijf houdt zich niet aan de milieuregels. De uitstoot van het potentieel kankerverwekkende benzeen is hoger dan de norm uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, metingen van de emissie van PAK’s ontbreken en het bedrijf voldoet niet aan de informatieplicht en minimalisatieverplichting.

De provincie heeft onlangs een handhavingstraject gestart en een dwangsom opgelegd, maar de uitstoot gaat onverminderd verder. Meint Kolthof: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie de belangen van dit bedrijf belangrijker vindt dan de gezondheid van omwonenden. APW moet dicht totdat het bedrijf kan garanderen dat de emissies onder de geldende normen blijven, en alle informatie is aangeleverd. De provincie zal op basis van betrouwbare, feitelijke informatie moeten aantonen dat omwonenden geen gevaar lopen.” Inwoners van onder andere Westerbroek en Foxhol vrezen dat zij gezondheidsschade oplopen. Ook de natuurgebieden van het Drentsche Diep, Foxholstermeer en Westerbroeksemadepolder liggen onder de rook van de fabriek.

Er bestond tot enkele maanden geleden onduidelijkheid over wie bevoegd gezag is over de centrale, de gemeente Midden-Groningen of de provincie. Dit heeft consequenties gehad voor handhaving en toezicht op de uitstoot van ZZS, Zeer Zorgwekkende Stoffen. Voor bedrijven geldt sinds 1 januari 2016 een rapportageverplichting en een minimalisatieplicht voor ZZS, waaraan bedrijven elke vijf jaar moeten voldoen. Onderdeel van deze minimalisatieplicht is ook het opstellen van een vermijdings- en reductieprogramma. APW heeft hier geen gehoor aan gegeven, wat onopgemerkt bleef omdat het bedrijf niet op de lijst van de provincie stond. In januari 2022 is APW door de gemeente alsnog gemaand gegevens aan te leveren, maar heeft hier nog maar ten delen gehoor aan gegeven. De provincie gaat de informatie analyseren. De normen voor benzeen zijn in 2019 aangescherpt, het is onder andere de vraag of APW haar bedrijfsvoering hier op heeft aangepast. Ook de wettelijke norm voor uitstoot van PAK’s wordt per 1 januari 2023 aangescherpt dus zal de centrale maatregelen moeten nemen om ook na die datum nog te voldoen aan de dan geldende normen.

Asfaltcentrales zijn berucht vanwege de uitstoot van zeer milieugevaarlijke stoffen. Zo komen er bij de verhitting van teerachtige producten, zoals onder andere Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) vrij, die kanker kunnen veroorzaken. Voor dergelijke stoffen bestaat geen NEL-waarde (No Effect Level). Dit betekent, dat in principe bij elke blootstelling aan dergelijke stoffen de gezondheid wordt geschaad, waarbij de kans op gezondheidsschade (zoals kanker) toeneemt naarmate de blootstelling hoger is. Op meerdere plaatsen in het land liggen asfaltcentrales onder vuur vanwege overschrijding van de uitstootnormen voor benzeen en PAK’s. De Omgevingsdienst NL deed onderzoek waaruit blijkt dat van de 28 asfaltcentrales in ons land 61% van de centrales voldoet aan de emissienorm voor benzeen. Voor PAK’s geldt dat 42% voldoet aan de emissienorm. Onder andere in Nijmegen, Eindhoven, Den Bosch en Deventer zijn aan asfaltcentrales hoge dwangsommen opgelegd om de bedrijven te dwingen hun uitstoot omlaag te brengen.

Gerelateerd nieuws

Dumpplek 'valwild' ontdekt

In een bosje bij Kiel-Windeweer is door bezoekers een ‘dumpplek’ voor aangereden reeën (valwild) aangetroffen. Het betreft he...

Lees verder

Partij voor de Dieren mordicus tegen industrialisatie van de Oostpolder

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het plan van de provincie om het industrieterrein Eemshaven uit te brei...

Lees verder