'Gepeperde rekening' voor zout­winning aange­boden aan gede­pu­teerde Van Hoorn


14 december 2022

De 'Gepeperde rekening' voor de zoutwinning is vanochtend aangeboden aan gedeputeerde Melissa van Hoorn. Inwoners van het zoutwinningsgebied en leden van de PvdD en SP protesteerden bij het provinciehuis. Statenleden Ankie Voerman en Agnes Dekker spraken het College toe, de provincie moet óók een vuist maken tegen zoutwinning. Net als bij de gaswinning zijn de gevolgen groot, en hebben inwoners scheuren in hun huizen en hun ziel.

De gepeperde rekening

voor jarenlange zoutwinning en gestapelde mijnbouw in de provincie Groningen.

 • Economische belangen gaan vóór veiligheid van inwoners en hun leefomgeving.
 • Het provinciebestuur verschuilt zich achter het feit dat ze geen bevoegd gezag is rondom de mijnbouwactiviteiten, maar dat EZK daarover gaat.
 • De provincie is medeaandeelhouder van de NOM en de Nom is weer voor 50% aandeelhouder van NedMag. De provincie ondersteunt dus min of meer een bedrijf dat veel leed en schade veroorzaakt bij inwoners van de provincie.
 • De verantwoordelijkheid voor schadevergoeding wordt tussen partijen heen en weer geschoven.
 • Geen omgekeerd bewijsvermoeden in gebieden waar wel schade is door zoutwinning.
 • Inwoners met schade kunnen nog steeds niet naar één loket.
 • Gedupeerden voelen zich niet gehoord en worden van het kastje naar de muur gestuurd, soms jarenlang.
 • De commissie mijnbouwschade heeft op dit moment nog geen enkele schade toegekend.
 • Net als bij de afhandeling van schade door gaswinning ervaren inwoners veel mentale en fysieke klachten.
 • Veel afwijzingen door IMG op gemelde schades door inwoners uit Veendam, Pekela, Oldambt en Midden-Groningen.
 • Afgelopen halfjaar veel meldingen vanuit regio Veendam bij de ombudsman.
 • Er is grote ongelijkheid in het gebied met betrekking tot toewijzen van schades.
 • Veel inwoners komen niet in aanmerkingen voor regelingen in kader van waardevermindering of verduurzaming van hun woning, terwijl ze wel schade hebben.
 • Er is veel funderingsschade bij inwoners van het zoutwinningsgebied.
 • Rioolbuizen scheuren en verzakken.
 • Er is sprake van ongelijke diepe bodemdaling, mogelijk 1,10 meter. Kans op nog verdere bodemdaling in de toekomst.
 • Het waterschap heeft moeite met het op peil houden van het water. Dieptepunt is bijna bereikt.
 • Er is sprake van laag frequent geluid en zeer zware geluidsoverlast bij het boren van de putten, bij onderhoud en bij aanpassingen.
 • Bewoners draaien op voor extra kosten terwijl deze door de mijnbouwbedrijven zouden moeten worden betaald.
 • Mensen maken zich zorgen over de toenemende tweespalt in hun gemeenschappen.
 • De leefomgeving van de omwonenden wordt geruïneerd, landschappen worden verpest.
 • Is het winnen wel zo veilig als college denkt?
 • Op veel plaatsen wordt gaswinning en zoutwinning gestapeld.
 • Nobian staat onder verscherpt toezicht van het SodM.
 • Omgevingsvergunning en winningsplan Nedmag zijn van tafel geveegd door de rechter.
 • Er vinden regelmatig trillingen plaats in de verschillende zoutcavernes.
 • Men weet niet hoe lang er nog aardbevingen zullen zijn, hoe zwaar die zullen zijn, wat het effect op een al verstoorde ondergrond is.
 • Er zijn liters dieselolie in onze bodem weggelekt. Moet deze vervuiling niet worden opgeruimd?
 • Mogelijk heeft de diesel het grondwater - en daarmee het drinkwater voor onze regio - al vervuild of gebeurt dit in de toekomst.
 • Niemand weet wat de (toekomstige) gevolgen zijn van de stoffen die bij de mijnbouw gebruikt worden en waarvan grote hoeveelheden in de bodem achterblijven.
 • Er is onvoldoende toezicht op naleving van de regels en onvoldoende controle op de juistheid, volledigheid en onafhankelijkheid van de aangeleverde informatie die als basis voor de besluitvorming en onderzoek gebruikt is (en wordt).
 • Er is veel onduidelijkheid over het veilig afsluiten van de cavernes voor de toekomst
 • Het is twijfelachtig of het nieuwe middel dat gebruikt wordt, i.p.v. dieselolie, om de cavernes af te sluiten wel veilig is.
 • Onzekerheid over veilig kunnen opslaan van stoffen in de zoutcavernes.
 • Er zijn plannen voor opslag van waterstof en perslucht zonder dat gevolgen hiervan bekend zijn.
 • Mogelijk wordt er in toekomst kernafval opgeslagen.
 • Door plannen voor nieuwe cavernes door Nobian moet mogelijk het Winschoter Babybos verdwijnen.
 • Wie is verantwoordelijk voor schade in de toekomst? Ook na het stoppen van zoutwinning?
 • We zadelen generaties na ons op met problemen veroorzaakt door zoutwinning
 • Hebben we dan niets geleerd van de gaswinning met alle gevolgen en ellende van dien???
 • College laat uw tanden zien!!!


Gerelateerd nieuws

Geen nieuwe bedrijventerreinen in A7 / N33 regio!

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil een stop op nieuwe bedrijventerreinen in Oost-Groningen. De provincie is va...

Lees verder

Veel vragen over extra zoutwinning als lapmiddel om uitstoot van stikstof te verminderen

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft een hele rits vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over een miljoenenpr...

Lees verder