Veel vragen over extra zout­winning als lapmiddel om uitstoot van stikstof te vermin­deren


19 december 2022

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft een hele rits vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over een miljoenenproject om magnesiumzout toe te voegen aan drijfmest. Het plan is bedoeld om de uitstoot van stikstof te verminderen, maar is slechts een lapmiddel. De maatregel zal een grote nieuwe afzetmarkt opleveren voor het zoutwinningsbedrijf Nedmag. Zo helpt de provincie mee aan extra zoutwinning in Oost-Groningen met alle problemen vandien voor de bewoners.

De drie noordelijke provincies hebben een subsidieaanvraag van € 180 miljoen ingediend bij het ministerie van Landbouw voor maatregelen om de emissie van ammoniak uit drijfmest van koeien te verminderen. Het belangrijkste plan is het toevoegen van magnesiumchloride aan drijfmest. De Partij voor de Dieren heeft grote twijfels over deze technische maatregel, die door de provincie als ‘innovatief’ wordt aangeprezen. Het is niet bekend of het bodemleven schade zal ondervinden als er langdurig drijfmest met magnesiumchloride op het land wordt uitgereden. Ook vreest de partij dat deze technische stikstofmaatregel in de praktijk opnieuw op een teleurstelling uitdraait, óók voor veehouders, zoals onlangs gebeurde met het fiasco van dure emissiearme stallen?

Statenlid Ankie Voerman: ‘Het is zeer onzeker dat het toevoegen van magnesiumzout aan drijfmest werkelijk gaat helpen om de landbouw duurzamer te maken. Wat wel zeker is, is dat de provincie hiermee een grote, nieuwe afzetmarkt creëert voor het zoutwinningsbedrijf Nedmag. Dit bedrijf veroorzaakt in Oost-Groningen veel schade door bodemdaling. We horen dan ook graag van de provincie hoe zij wil voorkomen dat bewoners de dupe worden van een dubieuze maatregel om de uitstoot van ammoniak te beperken. Volgens de Partij voor de Dieren is er maar één echte oplossing voor het stikstofprobleem en dat is een volledige omschakeling van de gangbare melkveehouderij naar een biologische en natuurvriendelijke kringlooplandbouw. Waarom zet de provincie het miljoenenbedrag niet in voor deze omschakeling?’.

Het ministerie van LNV heeft inmiddels € 55 mln. toegezegd aan de noordelijke provincies. Op basis hiervan wil de provincie Groningen over enkele maanden een subsidieregeling open stellen voor boeren om de uitstoot van ammoniak te beperken met bedrijfsmatige maatregelen, waaronder het toevoegen van magenesiumchloride aan drijfmest.

De Partij voor de Dieren heeft kritische vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten onder het motto ‘bezint eer ge begint’.


Gerelateerd nieuws

'Gepeperde rekening' voor zoutwinning aangeboden aan gedeputeerde Van Hoorn

De 'Gepeperde rekening' voor de zoutwinning is vanochtend aangeboden aan gedeputeerde Melissa van Hoorn. Inwoners van het zou...

Lees verder

Ruim baan voor natuur, óók in landbouwgebieden

In de Medenetilsterpolder werkt de provincie aan het uitbreiden van een weidevogelgebied, waarbij landbouw en natuur samen mo...

Lees verder