Motie welzijn aarde centraal


9 november 2022

Betreft :

Welzijn aarde centraal, niet economische groei

Datum PS :

9 november 2022

Onderwerp :

Begroting 2023

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Het steeds breder onderkend wordt, dat de voortdurende focus op economische groei niet langer houdbaar is binnen de grenzen en de draagkracht van onze aarde;
  • het IPCC in haar laatste rapport over de toestand van het klimaat niet langer de term economische krimp vermijdt en dit jaar voor het eerst spreekt over de noodzaak tot “degrowth”;
  • daarmee wordt bedoeld dat de economie anders wordt ingericht, waarbij welzijn, gelijkheid en lokale zeggenschap als maatstaf dienen;
  • de meeste mensen in onze provincie overmatig consumeren, ver voorbij de bevrediging van basale behoeften en een goed leven;

Overwegende dat:

  • ondanks het veelvuldige gebruik van de term “brede welvaart” in de begroting, de focus in de praktijk toch vooral ligt op economische groei;
  • dat o.a. blijkt uit het aanwijzen van twee nieuwe industrieterreinen voor grootschalige industrie, zijnde de Oostpolder en de regio N33/A7;
  • dat die focus zonder meer werd bevestigd tijdens de commissie van 2 november jl. door het college met de woorden van gedeputeerde Rijzebol: “Het lijkt me een zeer gezond standpunt naar economische groei te streven”. En: “Het college streeft naar economische groei”;
  • het welzijn van onze inwoners in de breedste zin van het woord, voor nu en voor toekomstige generaties, centraal zou moeten staan in de provinciale politiek;

Verzoeken het College:

  • Afscheid te nemen van economische groei als leidend principe;
  • bij alle beleidskeuzes die zij maakt het welzijn van mens, dier en milieu centraal te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen