Motie over­brug­gings­fi­nan­ciering wildopvang


9 november 2022

Betreft :

Overbruggingsfinanciering wildopvang

Datum PS :

9 november 2022

Onderwerp :

Begroting 2023

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Binnenkort overleg tussen Rijk en provincies plaats zal vinden over de provinciale invulling en financiering voor de opvang van hulpbehoevende dieren uit het wild;
  • de provincie Groningen gestart is met een inventarisatie van de huidige wildopvang in Groningen en daartoe het gesprek aangaat met verschillende opvangcentra;
  • op basis van bovengenoemde een besluit zal worden gevormd omtrent opvang
  • van hulpbehoevende dieren uit het wild.

Overwegende dat:

  • bestaande opvanglocaties zeer binnenkort de deuren moeten sluiten door financiĆ«le tekorten, o.a. ten gevolge van hoge energierekeningen en teruglopende donaties;
  • sluiting van locaties leidt tot verlies van kennis, ervaring, materieel kapitaal en personele inzet;
  • zolang er geen besluitvorming heeft plaatsgevonden de bestaande mogelijkheden tot dierenopvang beschikbaar moeten blijven;
  • hiertoe een overbruggingsfinanciering ter beschikking moet worden gesteld.

Verzoeken het College:

  • om in de komende gesprekken met opvangcentra ook inzichtelijk te krijgen wat de locaties financieel nodig hebben om hun voortbestaan te kunnen garanderen;
  • daar waar noodzakelijk een overbruggingsfinanciering te verlenen voor de instandhouding van de bestaande opvanglocaties;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

CDA, SP, PvdA

Tegen