Motie beperking auto­mo­bi­liteit


9 november 2022

Betreft :

Beperking automobiliteit

Datum PS :

9 november 2022

Onderwerp :

Programma Mobiliteit provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • het Programma Mobiliteit is gebaseerd op een aantal fundamenteel andere uitgangspunten dan het huidige provinciale mobiliteitsbeleid;
  • het Programma Mobiliteit zich richt op het realiseren van brede welvaart, waarbij er geen afwenteling plaatsvindt van het ‘hier en nu’ naar ‘elders of later’;
  • één van de hoofdopgaven een zero-emissie mobiliteit in 2035 is.

Overwegende dat:

  • het faciliteren van automobiliteit niet bijdraagt aan zero-emissie gezien de onvermijdelijke bodem-, water- en luchtverontreiniging die met het winnen van grondstoffen, fabricage en gebruik van auto’s gepaard gaat;
  • het Programma Mobiliteit geen antwoord geeft op de cruciale vraag hóe de opgave van een zero-emissie mobiliteit in 2035 zal worden gerealiseerd;
  • het faciliteren van een alsmaar toenemende automobiliteit door de aanleg van extra auto-infrastructuur verder afbreuk zal doen aan landschap, natuur en het leefmilieu in onze provincie en derhalve niet strookt met het streven naar brede welvaart;
  • het beperken van de automobiliteit de meest effectieve maatregel is om alle negatieve directe en/of indirecte effecten (klimaat, milieu, water, natuur, landschap en afwenteling naar elders of later) zo veel als mogelijk te voorkomen;
  • terugdringen van automobiliteit opgevangen moet worden door een betere beschikbaarheid van OV, met name in landelijk gebied.

Verzoeken het College:

  • een uitvoeringsprogramma te presenteren waarin primair een ambitieus en samenhangend geheel aan maatregelen is uitgewerkt om de automobiliteit maximaal te beperken;
  • hiertoe met name ook maatregelen te treffen om het OV (veel) aantrekkelijker en goedkoper te maken ten opzichte van gebruik van de auto.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie snelheidsbeperking voor verkeersveiligheid

Lees verder

Motie welzijn aarde centraal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer