Motie waddengeld niet naar vervui­lende hobby's


30 juni 2021

Betreft :

Waddengeld niet naar vervuilende hobby’s

Datum PS :

30 juni 2021

Onderwerp :

Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • de provincie en het Waddenfonds de bescherming en uitbreiding van natuur als belangrijke doelen zien en ook wordt ingezet op verbetering van de waterkwaliteit;
  • de kaders van het Waddenfonds stellen dat activiteiten van het Waddenfonds de ecologie niet mogen schaden;
  • er jaarlijks door sportvissers tienduizenden kilo’s lood (vrachtwagens vol) in het milieu terechtkomen, wat sportvisserij een van de grootste bronnen van loodvervuiling maakt;
  • lood zeer giftig is en al bij zeer kleine hoeveelheden gevaarlijk is, met schadelijke gevolgen voor niet alleen de ecologie, maar ook voor de gezondheid, vooral bij jonge kinderen;
  • hoewel er niet bindende ambities zijn afgesproken met de belangenvertegenwoordiging van sportvissers om het gebruik van lood voor 2027 naar nul af te bouwen, komt dat niet goed van de grond en dit betekent dat minstens zolang het Waddenfonds loopt de vervuiling gewoon doorgaat;
  • het Waddenfonds zich inzet voor het borgen van rust en gezonde leefgebieden voor o.a. vogels en vissen;
  • wilde dieren (waaronder vogels) steeds vaker gewond raken of doodgaan doordat ze in aanraking komen met rondzwervend vistuig (vishaken, visdraad, etc.);

overwegende dat:

  • het Waddenfonds tot nu toe heeft geïnvesteerd in projecten die als een van de doelen hadden om ‘de sportvis-economie’, ofwel de sportvisserij in het gebied aan te jagen;
  • de sportvisserij zoals uit de constateringen blijkt in contrast staat met het oorspronkelijke doel van bescherming van de ecologie van het Waddengebied en daarin levende dieren;

roepen het college op om te bevorderen dat:

  • In ieder geval tot 2027 niet wordt geïnvesteerd in projecten die (deels) bedoeld zijn om de sportvisserij aan te jagen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen