Motie waarborg sterkere rol PS Wadden­fonds


30 juni 2021

Betreft :

Waarborg sterkere rol Provinciale Staten

Datum PS :

30 juni 2021

Onderwerp :

Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

 • één van de aanbevelingen uit de evaluatie is om de huidige invulling van het Algemeen Bestuur Waddenfonds te herzien;
 • uit de evaluatie blijkt dat voor de provincies Groningen en Fryslân geldt dat door vertegenwoordiging van gedeputeerden in het Algemeen Bestuur Waddenfonds de Provinciale Staten zelf meer op afstand van het Waddenfonds staan en aangegeven wordt dat het hierdoor lastiger is voor de Provinciale Staten om hun kaderstellende en controlerende taak uit te voeren;
 • het Algemeen Bestuur nu een kaderstellende en controlerende. taak heeft;
 • nu alleen Provincie Noord-Holland eigen Statenleden voor het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds benoemt;

overwegende dat:

 • nu zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur vooral bestaat uit gedeputeerden, wat in voordeel is van GS en PS op grotere afstand zet;
 • invulling van het Algemeen Bestuur door Statenleden de rol en betrokkenheid van PS versterkt en PS beter in staat stelt om haar taken te vervullen;
 • invulling van het Algemeen Bestuur door Statenleden bijdraagt aan een beter balans tussen macht en tegenmacht, waar de maatschappij steeds sterker ook om vraagt;
 • gezien de kaderstellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur het logischer is dat Statenleden deze rol invullen (Statenleden zijn immers democratisch bij uitstek kaderstellers);
 • in de gemeenschappelijke regeling waddenfonds is bepaald dat Provinciale staten elk drie leden aanwijzen van het algemeen bestuur, waarbij in elk geval de gedeputeerde die het Waddenfonds in portefeuille heeft wordt aangewezen.

spreken uit:

 • het wenselijk te vinden dat het Algemeen Bestuur ook uit Statenleden bestaat, waarmee PS beter vinger aan de pols kan houden en haar taken sterker uit kan voeren;
 • dat in ieder geval Provincie Groningen twee Statenleden gaat leveren voor het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds, in lijn met Noord-Holland;

en verzoekt het het presidium:

 • om voor de besluitvorming over de bovengenoemde wens van PS een voordracht voor te bereiden voor de aanwijzing van twee statenleden als lid, twee statenleden als plaatsvervangend lid, een gedeputeerde als lid, en een gedeputeerde als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur Waddenfonds

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie input dierenwelzijnsorganisaties Waddenfonds

Lees verder

Motie waddengeld niet naar vervuilende hobby's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer