Motie land­schaps­landbouw


7 juli 2021

Betreft :

Motie Landschapslandbouw

Datum PS :

7 juli 2021

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • Er een groot tekort is aan woningen, vooral in de stad Groningen;
 • de kleine dorpen in onze provincie vaak te maken hebben met vergrijzing en krimp, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan;
 • veel boeren een onzeker bestaan leiden door steeds meer en weer aangescherpte regels;
 • het bekend is dat veel boeren vast zitten in een voor klimaat, milieu en biodiversiteit onhoudbaar systeem en vaak wel anders willen, maar niet anders kunnen;
 • de zorg bestaat dat als boeren zich financieel niet kunnen handhaven, het platteland zal verpauperen;
 • er een prachtig project gestart is in de Peel, waarbij boeren, burgers en overheden zijn betrokken om te komen tot een vorm van landschapslandbouw, die zowel voor de betrokken mensen als ook voor de natuur heel goed kan uitpakken;[1]
 • dat project voorziet in een ecologisch dorp(je) rond een boerenbedrijf;
 • waarbij off grid en natuurinclusief voor bewoners en natuurinclusief voor het boerenbedrijf de norm wordt;
 • er in de Peel inmiddels grote belangstelling is voor het project, zowel van de kant van de boeren als ook van potentiĆ«le bewoners;

Overwegende dat:

 • Er in de samenleving, vooral bij jongeren en jonge gezinnen, steeds meer vraag komt voor een ecologische, zelfvoorzienende woonvorm;
 • er op deze manier ook een vorm van meergeneratiewonen kan worden gerealiseerd;
 • landschapslandbouw een prachtige manier kan zijn om verschillende crises aan te pakken en een boost te geven in de goede richting, nl een inkomen voor de boer, woningen voor woningzoekenden, nieuwe natuur en natuurinclusieve landbouw, en dat laatste ook een belangrijk aandeel kan leveren in de aanpak van de klimaat- stikstof- en biodiversiteitscrisis;

Verzoeken het college:

 • Om te onderzoeken of er in de nieuwe omgevingsvisie en -verordening voor bovengenoemde landschapslandbouw ruimte kan worden gemaakt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Henk Hensen, SP

Bas de Boer, GroenLinks


[1] https://maatschapwij.nu/blogs/...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie waddengeld niet naar vervuilende hobby's

Lees verder

Motie Carnivoor? Geef het door!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer