Motie voorkom slacht­offers en overlast door wind­molens


7 juli 2021

Betreft :

Motie voorkom slachtoffers en overlast windmolens

Datum PS :

7 juli 2021

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Mensen die in de buurt van windmolens wonen vaak overlast ervaren door bijvoorbeeld slagschaduw en lage bromtonen;
  • er jaarlijks duizenden aanvaringen tussen windmolens en vogels en vleermuizen vallen te betreuren;

Overwegende dat:

  • bij het ontwerp en plaatsing van windmolens door nieuwe technieken meer rekening gehouden kan worden met de gevolgen voor mensen, vogels en vleermuizen;
  • voor vogels al een eenvoudige en relatief goedkope ingreep als het zwart verven van een van de wieken de kans op vogelaanvaringen aanzienlijk kan verminderen;
  • het een kwestie van tijd lijkt dat meer mens- en diervriendelijke windmolens voldoende rendement opleveren;
  • onderzoek naar bijvoorbeeld windmolens zonder wieken volop gedaan wordt;
  • deze niet alleen beter zijn voor vogels en vleermuizen, maar ook geen voor de mens hinderlijke slagschaduw en lage bromtonen voortbrengen;

Verzoeken het College:

  • Te stimuleren dat windmolens in Groningen zo min mogelijk schade en overlast veroorzaken voor mens, vogels en vleermuizen, door toepassing van de nieuwste kennis en technologie met betrekking tot ontwerp en plaatsing; (waarbij de kennis rond de zwarte wiek om vogelaanvaringen te verminderen direct kan worden toegepast);
  • daartoe de technologische ontwikkelingen goed in de gaten te houden;

en gaat over tot de orde van de dag,

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Henk Hensen, SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen