Motie klimaatbos als kick-off voor boom­aan­plant


7 juli 2021

Betreft :

Motie Klimaatbos als kick-off voor boomaanplant

Datum PS :

7 juli 2021

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Bomen en ander groen een essentiële bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatopwarming, hittestress, verdroging en biodiversiteitsverlies;
  • de provincie in haar programma Bos en Hout de ambitie uitspreekt bomen te planten;
  • in het programma Toukomst een plan is goedgekeurd om twee miljoen bomen te planten in onze provincie;
  • dat internationale topwetenschappers van o.a. het IPCC pleiten voor een gezamenlijke aanpak van de klimaat- en natuurcrisis door een grootschalige aanplant van biodiverse klimaatbossen;

Overwegende dat:

  • Met het planten van een (bio) divers klimaatbos de urgentie van de aanpak van de klimaatcrisis wordt uitgedragen;
  • dit een belangrijk signaal kan zijn voor de Groningse samenleving;

Verzoeken het college:

  • Een klimaatbos te plannen in onze provincie als kick-off voor bomenaanplant als genoemd in de programma’s Bos en Hout en Toukomst;
  • daarbij uitdrukkelijk alle relevante maatschappelijke organisaties, het NPG, burgers en lokale overheden te betrekken;
  • schoolkinderen actief te betrekken bij het planten;
  • te onderzoeken hoe en waar dat mogelijk is in onze provincie en met het antwoord daarop terug te komen bij de Staten voor 1-1-2022;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Henk Hensen, SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie voorkom slachtoffers en overlast door windmolens

Lees verder

Motie nieuwe WHO normen luchtkwaliteit leidend

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer