Motie klimaatbos als kick-off voor boom­aan­plant


7 juli 2021

Betreft :

Motie Klimaatbos als kick-off voor boomaanplant

Datum PS :

7 juli 2021

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Bomen en ander groen een essentiële bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatopwarming, hittestress, verdroging en biodiversiteitsverlies;
  • de provincie in haar programma Bos en Hout de ambitie uitspreekt bomen te planten;
  • in het programma Toukomst een plan is goedgekeurd om twee miljoen bomen te planten in onze provincie;
  • dat internationale topwetenschappers van o.a. het IPCC pleiten voor een gezamenlijke aanpak van de klimaat- en natuurcrisis door een grootschalige aanplant van biodiverse klimaatbossen;

Overwegende dat:

  • Met het planten van een (bio) divers klimaatbos de urgentie van de aanpak van de klimaatcrisis wordt uitgedragen;
  • dit een belangrijk signaal kan zijn voor de Groningse samenleving;

Verzoeken het college:

  • Een klimaatbos te plannen in onze provincie als kick-off voor bomenaanplant als genoemd in de programma’s Bos en Hout en Toukomst;
  • daarbij uitdrukkelijk alle relevante maatschappelijke organisaties, het NPG, burgers en lokale overheden te betrekken;
  • schoolkinderen actief te betrekken bij het planten;
  • te onderzoeken hoe en waar dat mogelijk is in onze provincie en met het antwoord daarop terug te komen bij de Staten voor 1-1-2022;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Henk Hensen, SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen