Motie voor­be­reiding scenario minder dieren veehou­derij


28 juni 2023

Betreft :

Voorbereiding scenario minder dieren in veehouderij

Datum PS :

28 juni 2023

Onderwerp :

Stand-van-zaken document Transitie Landelijk Gebied Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • de huidige praktijk van intensieve veehouderij zeer nadelig is voor natuur, biodiversiteit en klimaat, voor milieu-, water- en bodemkwaliteit, voor volksgezondheid, dierenwelzijn en het Groninger landschap;

Overwegende dat:

  • in de voorbereiding van de Transitie Landelijk Gebied van cruciaal belang is om verschillende scenario’s uit te laten werken om later goed gefundeerde keuzes kunnen te kunnen maken;
  • naast de twee nu gepresenteerde scenario’s voor een onderbouwde keuze tenminste ook een derde scenario noodzakelijk is;
  • een scenario dat uitgaat van een vermindering van het aantal dieren in de veehouderij de enige oplossing is die bijdraagt aan het behalen van alle doelen uit het NPLG;
  • de provincie Groningen, zo mogelijk in noordelijk verband, hiermee een belangrijke voortrekkersrol zou kunnen vervullen.

Verzoeken het college om:

  • een derde scenario toe te voegen met als uitgangspunt minder dieren in de veehouderij, en als onderdeel van dit scenario de effecten door te laten rekenen van een reductie van 25%, 50% en 75%;
  • dit vóór september gereed te hebben zodat het onderdeel uit kan gaan maken van het proces in de deelgebieden;
  • indicatief aan te geven wat bovengenoemd scenario kan bijdragen aan de doelen van het NPLG (natuur, milieu, water, klimaat, bodemkwaliteit en dierenwelzijn) en gezondheidswinst;
  • voorafgaand aan het definitieve gebiedsplan in kaart te laten brengen welke financiële en andere voorwaarden het Rijk moet realiseren om dit scenario uit te voeren met inbegrip van een goed verdienmodel voor boeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Meint Kolthof

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, Volt

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie informatievoorziening aan PS over gebiedsprocessen

Lees verder

Motie Gedeputeerde dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer