Motie Gede­pu­teerde dieren­welzijn


5 juli 2023

Betreft :

Gedeputeerde Dierenwelzijn

Datum PS :

5 juli 2023

Onderwerp :

Hoofdlijnenakkoord ‘Veur mekoar’

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • de provincie een aantal wettelijke en maatschappelijke taken heeft ten aanzien van dierenwelzijn;
  • in de beoogde transitie landelijk gebied de factor dierenwelzijn van rijkswege integraal moet worden meegenomen;
  • de transitie landelijk gebied noopt tot besluitvorming over dieren en dierenwelzijn voor zowel veehouderij als natuurinclusieve landbouw;

Overwegende dat:

  • het in de provincie Groningen goed gebruik was om dierenwelzijn expliciet toe te wijzen aan de portefeuille van een gedeputeerde;
  • door het ontbreken van een eindverantwoordelijke dierenwelzijn het thema onderbelicht blijft en in beleid versnipperd raakt;

Verzoeken het college om:

  • de portefeuille dierenwelzijn expliciet aan één van de gedeputeerden toe te wijzen;
  • een kort voorstel voor taken en aandachtspunten op te stellen voor de gedeputeerde dierenwelzijn.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Volt, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, D'66

Tegen

Lees onze andere moties

Motie voorbereiding scenario minder dieren veehouderij

Lees verder

Motie structurele financiering toezicht natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer