Motie infor­ma­tie­voor­ziening aan PS over gebied­s­pro­cessen


28 juni 2023

Betreft :

Informatievoorziening aan Provinciale Staten over gebiedsprocessen

Datum PS :

28 juni 2023

Onderwerp :

Stand-van-zaken document Transitie Landelijk Gebied Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • de transitie landelijk gebied Groningen van uitzonderlijk groot belang is voor de toekomst van onze provincie;
  • Provinciale Staten optimaal in staat moeten worden gesteld om in dit proces hun kaderstellende en controlerende taken te vervullen.

Overwegende dat:

  • Provinciale Staten deze sturende taken uitsluitend naar behoren kunnen uitvoeren als zij volledig en tijdig worden ge├»nformeerd over de het verloop van en de voortgang binnen de gebiedsprocessen, en de voorbereiding van het definitieve gebiedsplan.


Verzoeken het college om:

  • Provinciale Staten in de periode tot aan oplevering van het gebiedsplan per gebied tenminste twee maal inhoudelijk te informeren;
  • daarbij nadrukkelijk de voorgestelde maatregelen te beschrijven alsook een doorkijk op het behalen van de doelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Meint Kolthof

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Volt, D'66, SP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie gelijkwaardige participatie bij voorbereiding gebiedsplan

Lees verder

Motie voorbereiding scenario minder dieren veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer