Motie versnelling eiwit­tran­sitie


13 november 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • om uit de klimaatcrisis, stikstofcrisis en biodiversiteitscrisis te komen er een systeemverandering nodig is, zodat landbouw en voedselvoorziening weer binnen de draagkracht van de aarde passen;
  • een verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten een zeer grote bijdrage levert aan de oplossing voor bovenstaande crises;
  • het vergroten van de consumptie van plantaardige eiwitten in het ontwerp Klimaatakkoord als een belangrijke bijdrage aan de klimaatopgave wordt benoemd;
  • dit door het Rijk echter niet in concrete en meetbare maatregelen wordt uitgewerkt.

Overwegende dat:

  • in het klimaatakkoord de voorkeur wordt gegeven aan maatregelen die bijdragen aan een bredere verduurzamingsslag in landbouw en landgebruik;
  • de provincie middels haar landbouwbeleid de mogelijkheid heeft om een (regionale) eiwittransitie te versnellen;
  • GS heeft aangegeven pas in het nieuwe landprogramma 2020 – 2024 ruimte te maken voor onderzoek naar regionale mogelijkheden voor het in gang zetten van een eiwittransitie;
  • dit tempo niet strookt met de urgentie van de crises.

Verzoekt het college

  • bij de uitwerking van de Groningse inzet voor het Klimaatakkoord bij het onderdeel landbouw en landgebruik meer beleidsmatige en financiële ruimte vrij te maken voor een regionale eiwittransitie;

en gaan over tot de orde van de dag!


Status

Verworpen

Voor

Tegen