Motie verhoging doel­stelling bosaan­plant


13 november 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • in de landelijke klimaatdoelstelling ingezet wordt op bosuitbreiding van 1%;

het College deze doelstelling wil volgen.

Overwegende dat:

  • sinds 2013 1500 ha. bos is verdwenen in Groningen;
  • 1% bosaanplant in Groningen slechts 70 ha. nieuw bos oplevert;
  • dit een zeer magere groei is die geen recht doet aan de urgentie van klimaatverandering;
  • uit het actieplan Bos en Hout blijkt dat in Groningen ruimte is voor 15.000 tot 20.000 ha nieuw bos;
  • de provinciale doelstelling voor bosaanplant te verhogen;

een hogere provinciale ambitie gewenst is in het kader van klimaatmaatregelen.

Verzoeken het College:

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen