Motie CETA


13 november 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • dit najaar in de Tweede kamer het vrijhandels- en investeringsverdrag CETA tussen de EU en Canada wordt behandeld;
  • bij CETA vergaande rechten voor buitenlandse investeerders worden geintroduceerd, alsmede een claimsysteem om mogelijke aantasting van die rechten aan te vechten;
  • CETA lokale overheden beperkingen op kan leggen als het gaat om het reguleren van publieke voorzieningen of het beschermen van mens, dier, milieu en klimaat, middels de dreiging van (miljoenen)claims wegens gederfde inkomsten ;
  • in gemeenten en provincies met (kleine) gasvelden, het onder CETA moeilijker zal worden om gaswinning te reguleren, te stoppen of te voorkomen, ook als er overlast of gevaren door ontstaan.

Overwegende dat:

  • dit verdrag vergaande consequenties heeft voor Groningen, onder andere voor het al dan niet afbouwen van de gaswinning;
  • er in Groningen gas wordt gewonnen uit verschillende gasvelden door ExxonMobil (als onderdeel van de NAM) dat via een Canadese vestiging aanspraak kan maken op deze rechten;
  • ons parlement het verdrag kan wegstemmen, of afdwingen dat het wordt verbeterd, bijvoorbeeld door het claimsysteem eruit te halen.

Verzoeken het College:

  • de mogelijke schadelijke gevolgen van het CETA-verdrag voor Groningen onder de aandacht te brengen bij het kabinet en het IPO;
  • de Tweede en Eerste Kamer op te roepen om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen