Motie geen jagende boa's


13 november 2019

Betreft :

Geen jagende BOA’s

Datum PS :

13 november 2019

Onderwerp :

Provinciale begroting 2020

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • de jagersvereniging haar leden oproept om de opleiding tot (vrijwillig) BOA te volgen;

de jagersvereniging naar de overheid kijkt voor de betaling van de kosten van de opleiding (ongeveer €8000 per BOA) en een jaarlijkse vrijwilligersbijdrage van €1750 per BOA.

Overwegende dat:

  • uit onderzoek blijkt dat honderden leden van de jagersvereniging interesse hebben zich te laten omscholen tot opzichter buitengebied;

jachtaktehouders mogelijk geen neutrale positie innemen in situaties waar jagers bij betrokken zijn, zoals jachtmisstanden of stroperij.

Verzoeken het College:

  • geen BOA’s in dienst te nemen die in bezit zijn van een jachtakte voor toezicht in het buitengebied;
  • geen BOA’s met jachtakte te financieren uit publieke gelden;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen