Motie verhoging budget frac­tie­on­der­steuning


9 november 2022

Betreft :

Verhoging budget voor fractieondersteuning

Datum PS :

9 november 2022

Onderwerp :

Begroting 2023

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • volgens het onderzoek ‘Kennis maakt Kracht’ van de Noordelijke Rekenkamer sprake is van een groot verloop in Provinciale Staten waardoor veel kennis en ervaring verloren gaan;
  • het Statenwerk volgens dit onderzoek steeds zwaarder en complexer wordt, wat bij uitstek geldt voor kleine fracties waarin het Statenlid van alle markten thuis moet zijn;
  • uit vijftien jaar Rekenkameronderzoek blijkt, dat het leervermogen van Provinciale Staten beperkt is wat ten koste kan gaan van de effectiviteit en uitvoerbaarheid van beleid.

Overwegende dat:

  • uit het onderzoek blijkt, dat de fractieondersteuning een aanzienlijk inhoudelijke rol kan vervullen en daarmee kan bijdragen aan het institutionele geheugen van Provinciale Staten;
  • fracties aangeven dat zij beperkingen ervaren in deze inhoudelijke ondersteuning door het geringe aantal arbeidsuren dat een fractiemedewerker kan worden geboden ten gevolge van beperkte financiële ruimte;
  • volgens ‘Aanbeveling 5. Invulling fractieondersteuning’ van de Noordelijke Rekenkamer een budget voor de fractieondersteuning nodig is waarmee medewerkers van voldoende niveau kunnen worden aangetrokken en een zekere continuïteit kan worden gewaarborgd.
  • de vergoeding voor de fractieondersteuning voor het laatst in 2011 is verhoogd met meer dan de jaarlijkse indexatie.

Spreken uit dat:

  • het institutionele geheugen van Provinciale Staten structureel versterkt moet worden door invulling te geven aan ‘Aanbeveling 5. Invulling fractieondersteuning’;
  • de vaste bijdrage per jaar voor de fractieondersteuning (in 2022: € 24.204,= per fractie) met ingang van de nieuwe statenperiode in maart 2023 substantieel verhoogd dient te worden;
  • hiervoor een inhoudelijk voorstel te doen met financiële dekking en een voorstel tot begrotingswijziging.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PVV, SP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie overbruggingsfinanciering wildopvang

Lees verder

Motie heroverweging plan industrialisatie Oostpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer