Motie hero­ver­weging plan indu­stri­a­li­satie Oost­polder


9 november 2022

Betreft :

Heroverweging plan industrialisatie Oostpolder

Datum PS :

9 november 2022

Onderwerp :

Vaststellen Reactienota met ruimtelijke kwaliteitskader Oostpolder

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • er zeven ambities zijn vastgesteld om in de Oostpolder het ‘meest spraakmakende bedrijventerrein’ te realiseren, waarbij het belang van omwonenden de hoogste prioriteit krijgt;
  • omwonenden desondanks massaal bezwaar hebben tegen het plan om de Oostpolder om te vormen tot een industrieterrein;
  • de massale bezwaren tegen en kritische vragen over het industrialisatieplan voor de Oostpolder in de Reactienota van het college stelselmatig worden weggeschreven.

Overwegende dat:

  • er veel twijfel bestaat over nut en noodzaak van de industrialisatie van de Oostpolder;
  • de zeer vruchtbare landbouwgrond in de Oostpolder hard nodig is voor een duurzame voedselvoorziening en de eiwittransitie;
  • het onverkort doorzetten van het plan tot industrialisatie van de Oostpolder niet valt te rijmen met het belang van draagvlak en burgerparticipatie en evenmin met de geloofwaardigheid van de zeven ambities.

Verzoeken het College:

  • het plan tot industrialisatie van de Oostpolder in heroverweging te nemen;
  • in nauw overleg met omwonenden en andere betrokkenen, zoals de landbouw en natuurorganisaties, plannen te ontwikkelen voor de Oostpolder die passen binnen het landschap en die een optimale bijdrage leveren aan duurzame voedselproductie in samenhang met de versterking van natuur en biodiversiteit.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen