Motie Uitvoe­rings­pro­gramma eiwit­tran­sitie


11 november 2020

Betreft :

Uitvoeringsprogramma eiwittransitie

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

  • Sinds de aangenomen motie ‘Eiwittransitie’ en de daarop volgende verkenning geen duidelijk vervolg is gegeven aan het aanjagen van de eiwittransitie;
  • het vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten sterk bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering, herstel biodiversiteit en verbetering van volksgezondheid;

Overwegende dat:

  • Het verbouwen, verwerken en vermarkten van eiwitgewassen voor menselijke consumptie een toekomstbestendig onderdeel uit kan gaan maken van duurzame en natuurinclusieve landbouw in onze provincie;
  • het tevens zal leiden tot nieuwe werkgelegenheid in Groningen;
  • het ook ‘winst’ oplevert voor de provinciale klimaatdoelstellingen;
  • de eiwittransitie opnieuw geen plaats heeft gekregen in het programma Duurzame Landbouw (2020-2024),
  • dit een gemiste kans is;
  • een gericht plan focus en ondersteuning biedt in de transitie van pilot- naar uitvoeringsfase;

Roept het college op:

  • Een uitvoeringsprogramma eiwittransitie voor te bereiden met als streven een toename in verbouw en verwerking van eiwitgewassen voor menselijke consumptie;
  • deze in concept ter goedkeuring aan de Provinciale Staten voor te leggen voor 1 Juli 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen