Motie Hinderapp veehou­de­rijen


11 november 2020

Betreft :

Hinderapp veehouderij

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

  • In de gemeenten Delfzijl en Het Hogeland een hinderapp wordt uitgerold om klachten over stank en geluid rondom bedrijventerrein Oosterhorn te monitoren;
  • deze hinderapp is gekoppeld aan een lucht-/meetnet;
  • deze hinderapp gericht is op industriële bedrijven.

Overwegende dat:

  • Veehouderijen veel hinder kunnen veroorzaken en daardoor een grote impact kunnen hebben op de omgevingskwaliteit, leefbaarheid en woongenot;
  • omwonenden van dergelijke veehouderijen zich vaak niet gehoord weten en moeilijk aan feitelijke gegevens kunnen komen om hun klachten mee te onderbouwen;
  • deze omwonenden veel baat zouden hebben bij een lokale hinderapp mét meetpaal om stank en fijnstofverspreiding te meten, om (nul-)metingen te kunnen laten uitvoeren bij bedrijfsuitbreidingen, alsook bij een serieuze afhandeling van klachten;
  • ontwikkeling van een bredere hinderapp past bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet, en derhalve ook uitgebreid zou moeten worden naar meer bedrijven;
  • momenteel nauwelijks gericht metingen worden uitgevoerd nabij Groninger veehouderijen.

Verzoeken het College:

  • Een pilot met een hinderapp voor veehouderijbedrijven uit te voeren, met de intentie deze uit te breiden naar die stallen waar overlast wordt ervaren door omwonenden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer