Motie Hinderapp veehou­de­rijen


11 november 2020

Betreft :

Hinderapp veehouderij

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

  • In de gemeenten Delfzijl en Het Hogeland een hinderapp wordt uitgerold om klachten over stank en geluid rondom bedrijventerrein Oosterhorn te monitoren;
  • deze hinderapp is gekoppeld aan een lucht-/meetnet;
  • deze hinderapp gericht is op industriële bedrijven.

Overwegende dat:

  • Veehouderijen veel hinder kunnen veroorzaken en daardoor een grote impact kunnen hebben op de omgevingskwaliteit, leefbaarheid en woongenot;
  • omwonenden van dergelijke veehouderijen zich vaak niet gehoord weten en moeilijk aan feitelijke gegevens kunnen komen om hun klachten mee te onderbouwen;
  • deze omwonenden veel baat zouden hebben bij een lokale hinderapp mét meetpaal om stank en fijnstofverspreiding te meten, om (nul-)metingen te kunnen laten uitvoeren bij bedrijfsuitbreidingen, alsook bij een serieuze afhandeling van klachten;
  • ontwikkeling van een bredere hinderapp past bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet, en derhalve ook uitgebreid zou moeten worden naar meer bedrijven;
  • momenteel nauwelijks gericht metingen worden uitgevoerd nabij Groninger veehouderijen.

Verzoeken het College:

  • Een pilot met een hinderapp voor veehouderijbedrijven uit te voeren, met de intentie deze uit te breiden naar die stallen waar overlast wordt ervaren door omwonenden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Prachtlinten van Lauwerszee tot Dollard tou

Lees verder

Motie Uitvoeringsprogramma eiwittransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer