Motie toekomst­ge­richt onder­ne­mer­schap in landbouw


30 juni 2021

Betreft :

Toekomstgericht ondernemerschap

Datum PS :

30 juni 2021

Onderwerp :

Wijziging omgevingsverordening t.b.v. uitbreiding agrarisch bedrijf te Onstwedde

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Het college voor een gemengd akkerbouw en pluimveebedrijf in Onstwedde de omgevingsverordening wil wijzigen;
  • er in Onstwedde veel meer kippen worden toegestaan dan voorheen, hetgeen tegen de huidige verordening ingaat;
  • de motivering voor dit besluit te vinden is in het sluiten van een pluimveebedrijf in de gemeente Westerwolde en een vermindering van de uitstoot van stikstof op N2000 Lieftinghsbroek;
  • de provincie deze gelegenheid wil aanpakken als pilot voor een mogelijk provincie-brede aanpak van de stikstof-crisis;

Overwegende dat:

  • Behalve de te hoge emissies van stikstof ons land en dus ook onze provincie te maken heeft met crises op het gebied van klimaat, milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn;
  • er daarom bij het werkelijk toekomstbestendig maken van bedrijven een integrale aanpak nodig is op alle bovengenoemde vlakken;
  • het hiervoor noodzakelijk is de kringloop te sluiten op bedrijfsniveau of op z’n minst op lokaal niveau tussen naburige bedrijven én om natuurinclusief te werken;
  • de voorgestelde uitbreiding van het agrarisch bedrijf in Onstwedde niet toekomstbestendig is en derhalve niet als pilot kan dienen voor een provincie-brede aanpak van de stikstof-crisis;

Verzoeken het College:

  • Zich uitsluitend in te zetten voor landbouw die werkelijk toekomstbestendig is, integraal rekening houdend met een duidelijke verbetering van het dierenwelzijn, en gericht op het behalen van de stikstof-, klimaat-, milieu- en biodiversiteitsdoelen;
  • dit op te nemen in het te ontwikkelen landbouwbeleid in het kader van de nieuwe Omgevingsvisie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Henk Hensen, SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen