Motie input dieren­wel­zijns­or­ga­ni­saties Wadden­fonds


30 juni 2021

Betreft :

Vraag input dierenwelzijnsorganisaties

Datum PS :

30 juni 2021

Onderwerp :

Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • de kaders van het Waddenfonds stellen dat activiteiten van het Waddenfonds de ecologie niet mogen schaden;
  • het Waddenfonds volgens het Uitvoeringskader inzet voor het borgen van rust en gezonde leefgebieden voor dieren zoals o.a. vogels en vissen;
  • inzet van het Waddenfonds vaak raakt aan belangen van vele dieren en hun leefomgeving;

overwegende dat;

  • het Waddenfonds regelmatig spreekt met bijvoorbeeld natuurorganisaties en belangenbehartigers van sportvissers, maar dat niet doet met vertegenwoordigers van dierenbelangen, namelijk de dierenwelzijnsorganisaties;
  • in een democratie alle belangen worden gewogen, dus ook die van de dieren;
  • het voor het een goede afweging van die belangen belangrijk is dat binnen het Waddenfonds kennis over welzijn en behoeften van dieren op peil wordt gehouden;
  • het regelmatig om input vragen aan dierenwelzijnsorganisaties bijdraagt aan meer inzichten, beter ge├»nformeerde afweging van belangen en versterking van het werk van het Waddenfonds;
  • de dierenwelzijnsorganisaties zo een gezonde klankbord kunnen zijn voor het Waddenfonds;

roepen het college op te bevorderen:

  • Dat vaker actief om advies of input wordt gevraagd bij dierenwelzijnsorganisaties;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen