Motie geen verruiming jacht N2000


13 november 2019

Betreft :

Verruiming jacht N2000 gebieden

Datum PS :

13 november 2019

Onderwerp :

Faunabeheerplan Groningen 2019-2024

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

de Faunabeheereenheid onderzoekt of tot verruiming van beheer en schadebestrijding van vrijgestelde soorten in N2000 gebieden kan worden overgegaan.

Overwegende dat:

  • het doden en verstoren van dieren in beschermde natuurgebieden zeer onwenselijk is, en negatieve effecten kan hebben op instandhoudingsdoelstellingen van bepaalde soorten.

Verzoeken het College:

  • uit te spreken dat zij niet gaat meewerken aan verruiming van beheer en schadebestrijding van welke diersoort dan ook binnen N2000 gebieden;
  • Dit besluit kenbaar te maken aan de faunabeheereenheid.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen