Motie niet alles kan meer in Groningen


13 november 2019

Betreft :

Niet alles kan (meer) in Groningen

Datum PS :

13 november 2019

Onderwerp :

Beleidsregels vergunningverlening stikstof

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • de overheid erkent dat er ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden voor het herstel van natuur.

Overwegende dat:

  • er eersteen plan gemaakt moet worden waarmee met wetenschappelijke zekerheid aangetoond wordt dat de kritische depositiewaardes onderschreden zullen worden;
  • daarnade vergunningverlening pas weer op gang kan komen;
  • derhalve maatregelen met meetbaar effect op de korte termijn moeten worden genomen;
  • in het overleg tussen Rijk en provincies geen taboe’s mogen bestaan op maatregelen die maatschappelijke weerstand oproepen;
  • aan de overlegtafel plaats te nemen met de intentie álle mogelijke oplossingen bespreekbaar te maken, en maatregelen die mogelijk ‘pijn’ gaan doen niet te schuwen.

oplossingen zoals verlagen maximum snelheid op provinciale wegen, forse krimp van de (melk)veestapel, innemen van latente vergunningsruimte en sluiting vliegveld Eelde daarom ook ingebracht moeten worden aan de overlegtafel.

Verzoeken het College:

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie geen ontheffing kraaienvangkooien

Lees verder

Motie subsidiestop biomassa voor electriciteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer