Motie stikstof NPLG funda­mentele trans­for­matie van de landbouw


28 september 2022

Betreft :

Fundamentele transformatie van de landbouw

Datum PS :

28 september 2022

Onderwerp :

Stikstof/NPLG

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

 • bodemverzuring en vermesting door ammoniak en nitraat uit de landbouw ernstige gevolgen hebben voor het bodemleven én kwetsbare planten en dieren (van wormen tot insecten en vogels) in onze provincie;
 • het voor de natuur en biodiversiteit inmiddels alarmfase ROOD is;
 • de bedrijfsvoering van de gangbare landbouw ook anderszins niet valt te rijmen met de principes van goed rentmeesterschap en duurzaamheid;

Overwegende dat:

 • het stikstofprobleem eenvoudig en effectief valt op te lossen door een bronaanpak waarbij de stikstofkringloop op bedrijfs- en/of lokaal niveau wordt gesloten (wat er aan de voorkant van een koe niet ingaat, zal er aan de achterkant ook niet uitkomen);
 • biologische boeren nu al laten zien dat een bedrijfsvoering o.b.v. een gesloten stikstofkringloop (dus zonder externe stikstofinput via krachtvoer en kunstmest) prima mogelijk is;
 • een biologische, natuur-inclusieve bedrijfsvoering ook om andere redenen verreweg het meest duurzaam is;
 • voedselconsumptie o.b.v. plantaardige eiwitten gezonder en veel efficiënter en duurzamer is dan die o.b.v. dierlijke eiwitten;
 • er grote budgetten aan Europees en rijksgeld beschikbaar zijn om de onvermijdelijke transformatie van de landbouw te realiseren

Verzoeken het College:

 • een beleidskader op te stellen voor de transformatie van de landbouw in onze provincie o.b.v. een gesloten stikstofkringloop op bedrijfs- c.q. lokaal niveau waarbij een biologische en natuur-inclusieve bedrijfsvoering de norm is;
 • in dit beleidskader plannen uit te werken voor het bevorderen van de eiwittransitie in onze provincie;
 • in samenhang met dit beleidskader een uitvoeringsprogramma op te stellen voor het realiseren van een robuust herstel van natuur, biodiversiteit, milieukwaliteit en landschap (met inbegrip van klimaatadaptatie) in onze provincie.
 • bovengenoemde richtinggevend te laten zijn voor het Koersdocument en de komende Omgevingsvisie;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie no-regret maatregelen verhoging waterpeil

Lees verder

Motie stikstof NPLG extensivering veehouderij onderdeel gebiedsproces

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer