Motie stikstof NPLG exten­si­vering veehou­derij onderdeel gebied­s­proces


28 september 2022

Betreft :

Extensivering veehouderij onderdeel gebiedsproces

Datum PS :

28 september 2022

Onderwerp :

Stikstof/NPLG

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • De komende maanden gesprekken gevoerd zullen worden met gebiedspartners ter voorbereiding op de presentatie van een gebiedsplan in december 2022;
  • doel van het NPLG is om stikstofemissie en broeikasgassen te reduceren en de waterkwaliteit te verbeteren, en hiervoor ruimtelijke plannen te ontwikkelen;

Overwegende dat:

  • Extensivering van de veehouderij de meest voor de hand liggende maatregel is om de doelen te behalen;
  • vasthouden aan de huidige hoge dieraantallen niet noodzakelijk is voor het behoud van de agrarische sector, aangezien er veel alternatieve verdienmodellen mogelijk zijn met minder of geen dieren per bedrijf;
  • de provincie binnen haar beleid diverse middelen ter beschikking heeft om te steunen en sturen richting een landbouw met minder dieren;

Verzoeken het College:

  • Extensivering van de veehouderij expliciet onderdeel uit te laten maken van het overleg met de agrarische sector en overige gebiedspartijen;
  • met de gesprekspartners te verkennen hoe extensiverende maatregelen onderdeel uit gaan maken van de provinciale stikstofopgave en het NPLG;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen