Motie no-regret maat­re­gelen verhoging waterpeil


28 september 2022

Betreft :

No-regret maatregelen verhoging waterpeil

Datum PS :

28 september 2022

Onderwerp :

Regionale veenweidestrategie

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • In de Regionale Veenweidestrategie 1.0 de wens is uitgesproken om spoedig aan de slag te gaan in de vijf zoekgebieden;
  • De urgentie van de problemen (CO₂ uitstoot, verzakking, schade aan natuur) een snelle start pure noodzaak maken;
  • Er twee tot vier jaar gereserveerd is om instrumentarium nader uit te werken, wensen en opgaven in beeld te brengen en plannen te maken en de uitvoering pas in 2026 start;

Overwegende dat:

  • Er veel gebieden zijn waar op korte termijn een hoger peil kan worden doorgevoerd zonder dat grondgebruikers daar onevenredig nadeel van ondervinden;
  • het doorvoeren van dergelijke no regret maatregelen laaghangend fruit is, snel kan worden gerealiseerd maar wel direct bijdraagt aan de doelstellingen uit de strategie;

Verzoeken het College:

  • In samenwerking met de waterschappen een inventarisatie te maken van alle verschillende waterpeilen in het veenweidegebied en aan de hand daarvan te bepalen waar peilverhogingen onder de noemer van een no regret maatregel zo snel mogelijk kunnen worden uitgevoerd;
  • Provinciale Staten te informeren over de voortgang;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen