Motie stevig door­pakken tegen veenoxi­datie


28 september 2022

Betreft :

Stevig doorpakken tegen veenoxidatie

Datum PS :

28 september 2022

Onderwerp :

Regionale veenweidestrategie

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

 • er in de loop der jaren al heel veel onderzoek en studie is gedaan naar het proces van veenoxidatie, de oorzaak en de gevolgen hiervan, alsook naar mogelijkheden om deze problematiek het hoofd te bieden;
 • er dan ook meer dan voldoende wetenschappelijke basis is voor het treffen van maatregelen om het proces van veenoxidatie te stoppen dan wel maximaal te vertragen;
 • het probleem van veenoxidatie in principe speelt in alle gebieden met veengrond in onze provincie met als gevolg een zeer hoge CO2-uitstoot alsmede verdroging en bodemdaling en/of -inklinking met het risico van schade aan woningen door verzakking en scheurvorming;

Overwegende dat:

 • de problematiek van veenoxidatie veel te lang op z’n beloop is gelaten en bij de aanpak hiervan dus geen tijd meer verloren mag gaan;
 • de aanpak van deze problematiek geen kwestie is van ‘willen’, maar enkel en alleen van ‘moeten en doen’;
 • het nu aankomt op bestuurlijke besluitvaardigheid en daadkracht;
 • er maar één remedie is om een verdere veenoxidatie in veenweidegebieden te voorkomen, namelijk een structurele en voldoende verhoging van het waterpeil;

Verzoeken het College:

 • de aanpak van de problematiek van veenoxidatie te baseren op een strategie van ‘stevig doorpakken’;
 • het voortouw te nemen en in overleg met de Waterschappen te bevorderen dat het peilbeheer in veenweidegebieden ten principale en volledig wordt gericht op het voorkomen van verdere veenoxidatie;
 • de aandacht ook vast te richten op overige gebieden met veengrond in onze provincie met inbegrip van het voorkomen en/of mitigeren van schade aan woningen vanwege verzakking en/of scheurvorming door veenoxidatie;
 • Provinciale staten jaarlijks te informeren over de voortgang van dit dossier en hierbij verantwoording af te leggen over de aanpak en inzet;
 • De hier bedoelde aanpak in samenhang met de klimaatadaptatiestrategie mee te nemen als richtinggevend onderdeel in het Koersdocument en de komende Omgevingsvisie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie stikstof NPLG extensivering veehouderij onderdeel gebiedsproces

Lees verder

Motie snelheidsbeperking voor verkeersveiligheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer