Motie snel­heids­be­perking voor verkeers­vei­ligheid


9 november 2022

Betreft :

Snelheidsbeperking als maatregel voor verkeersveiligheid

Datum PS :

9 november 2022

Onderwerp :

Programma Mobiliteit provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • in het Programma Mobiliteit de maatregel ‘snelheidsverlaging’ ontbreekt;
  • snelheidsverlaging op wegen een effectieve maatregel is om de verkeersveiligheid voor mens en dier te verbeteren; het vermindert verkeersongevallen, aanrijdingen met reeën en ander wild en aanrijdingen met bomen langs de weg;

Overwegende dat:

  • reeën afschieten of wellicht ook bomen kappen ten behoeve van de verkeersveiligheid geen passende maatregel is binnen een duurzaam programma;
  • snelheidsverlaging, mits juist toegepast, tevens gunstig is voor energiebesparing, vermindering emissies en voor het beperken van wegverkeerslawaai;

Verzoeken het College:

  • tijdens de looptijd van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit daar waar nodig voor de veiligheid van mens en dier, de maatregel snelheidsverlaging nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van de belangenafweging;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PVV, SP

Tegen