Motie Groninger klimaatbos


29 juni 2022

Betreft :

Groninger klimaatbos

Datum PS :

29 juni 2022

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Ruim € 2,0 miljoen vanuit het rekeningresultaat wordt toegevoegd aan het budget 2022 voor Bos en Hout;

Overwegende dat:

  • Een deel van dit budget aangewend kan worden voor aanleg van een provinciaal klimaatbos;
  • een klimaatbos direct bijdraagt aan het tegengaan van verdere klimaatopwarming;
  • maar ook het provinciaal klimaatbeleid zichtbaar en beleefbaar maakt en de urgentie ervan uitdraagt;
  • zodoende als signaal en baken kan dienen voor de inwoners van Groningen;

Verzoeken het College:

  • De aanleg van een klimaatbos te financieren vanuit het budget Bos en Hout;
  • bij de uitwerking uitdrukkelijk relevante maatschappelijke organisaties, burgers en lokale overheden te betrekken;
  • schoolkinderen actief te betrekken bij het planten;
  • te onderzoeken waar, hoe en wanneer dit gerealiseerd kan worden en met het antwoord terug te komen bij de Staten voor 1-1-2023;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

50Plus, D66, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, CU, PartijvoorhetNoorden

Tegen