Motie Groninger klimaatbos


29 juni 2022

Betreft :

Groninger klimaatbos

Datum PS :

29 juni 2022

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Ruim € 2,0 miljoen vanuit het rekeningresultaat wordt toegevoegd aan het budget 2022 voor Bos en Hout;

Overwegende dat:

  • Een deel van dit budget aangewend kan worden voor aanleg van een provinciaal klimaatbos;
  • een klimaatbos direct bijdraagt aan het tegengaan van verdere klimaatopwarming;
  • maar ook het provinciaal klimaatbeleid zichtbaar en beleefbaar maakt en de urgentie ervan uitdraagt;
  • zodoende als signaal en baken kan dienen voor de inwoners van Groningen;

Verzoeken het College:

  • De aanleg van een klimaatbos te financieren vanuit het budget Bos en Hout;
  • bij de uitwerking uitdrukkelijk relevante maatschappelijke organisaties, burgers en lokale overheden te betrekken;
  • schoolkinderen actief te betrekken bij het planten;
  • te onderzoeken waar, hoe en wanneer dit gerealiseerd kan worden en met het antwoord terug te komen bij de Staten voor 1-1-2023;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, CU

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Spons Groningen Synergie klimaatadaptatie en natuur

Lees verder

Motie Steenbreek in Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer