Motie provin­ciaal hande­lings­per­spectief vermin­dering dier­aan­tallen veehou­derij


2 februari 2022

Betreft :

Provinciaal handelingsperspectief vermindering dieraantallen veehouderij

Datum PS :

2 februari 2022

Onderwerp :

Propositie Stikstof en Natuur

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • De gezamenlijke provincies zich middels de ‘Propositie Stikstof en Natuur’ willen committeren aan het behalen van de doelen voor stikstofreductie en natuurherstel;
  • zij dit willen koppelen aan andere opgaven zoals klimaat en waterkwaliteit;

Overwegende dat:

  • Vermindering van het aantal dieren in de veehouderij een logische en onontkoombare maatregel is om doelen ten aanzien van stikstof, natuur, water, klimaat en een kringlooplandbouw te bereiken;
  • vermindering van dieraantallen niet uitsluitend op rijksniveau geregeld moet worden, maar hiervoor ook provinciale instrumenten moeten kunnen worden ingezet;
  • het van cruciaal belang is dat de provincies geschikte instrumenten krijgen zodat vermindering van veedieren onderdeel uit kan maken van de gebiedsplannen;

Verzoeken het College:

  • Vermindering van dieraantallen in de veehouderij nadrukkelijk in te brengen bij overleg met het ministerie en IPO, met als doel een duurzaam handelingsperspectief voor provincies op te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen