Motie jaarlijks resul­taat­o­ver­zicht doelen water­kwa­liteit


15 december 2021

Betreft :

Jaarlijks resultaatoverzicht doelen waterkwaliteit

Datum PS :

15 december 2021

Onderwerp :

Doelen Kaderrichtlijn Water

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Het volledig bereiken van de geformuleerde doelen waterkwaliteit in 2027 onzeker is;

Overwegende dat:

  • De urgente problemen met de waterkwaliteit om een daadkrachtige en flexibele aanpak vragen, waarbij scherp bijgestuurd moet kunnen worden indien de doelen verder uit zicht raken;
  • Het noodzakelijk is om zicht te houden op knelpunten en achterblijvende resultaten zodat aanpassingen in het beleid tijdig kunnen worden ingevoerd;

Verzoeken het College:

  • Jaarlijks een resultaatoverzicht waterkwaliteit ter bespreking aan de Staten voor te leggen met als doel extra maatregelen te kunnen nemen waar nodig;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman Partij voor de Dieren

Agnes Bakker SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP

Tegen