Motie jaarlijks resul­taat­o­ver­zicht doelen water­kwa­liteit


15 december 2021

Betreft :

Jaarlijks resultaatoverzicht doelen waterkwaliteit

Datum PS :

15 december 2021

Onderwerp :

Doelen Kaderrichtlijn Water

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Het volledig bereiken van de geformuleerde doelen waterkwaliteit in 2027 onzeker is;

Overwegende dat:

  • De urgente problemen met de waterkwaliteit om een daadkrachtige en flexibele aanpak vragen, waarbij scherp bijgestuurd moet kunnen worden indien de doelen verder uit zicht raken;
  • Het noodzakelijk is om zicht te houden op knelpunten en achterblijvende resultaten zodat aanpassingen in het beleid tijdig kunnen worden ingevoerd;

Verzoeken het College:

  • Jaarlijks een resultaatoverzicht waterkwaliteit ter bespreking aan de Staten voor te leggen met als doel extra maatregelen te kunnen nemen waar nodig;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman Partij voor de Dieren

Agnes Bakker SP


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie veldproef geen reeën doden

Lees verder

Motie provinciaal handelingsperspectief vermindering dieraantallen veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer