Motie profes­si­onele verjaag­teams


22 februari 2023

Betreft : Professionele verjaagteams

Datum PS : 22 februari 2023

Onderwerp : Ganzenakkoord 2023 - 2029

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

• de partijen uit het ganzenakkoord de noodzaak en mogelijkheid onderzoeken om betaalde schadebestrijdingsteams in te zetten om te komen tot een gecoördineerde schadebestrijding;

• deze teams hiertoe ganzen zullen blijven doden;

• een werkgroep wordt ingesteld die rapporteert aan het GAK en uiterlijk in de eerste helft van 2023 haar bevindingen rapporteert.

Overwegende dat:

• het doden van ganzen ter voorkoming van schade zeer ineffectief is gebleken; de aantallen ganzen en de mate van schade nemen niet af;

• het doden van ganzen een zinloze en verwerpelijke ingreep is in het ecosysteem;

• een beweging in gang moet worden gezet naar niet-dodelijke verjaging en gerichte inzet van preventieve maatregelen;

• hiervoor vakmensen kunnen worden ingezet om agrariërs te helpen ganzen op diervriendelijke wijze van bepaalde percelen te weren of verjagen;

Verzoeken het College:

• samen met de partijen uit het ganzenakkoord de mogelijkheid te verkennen om een professionele verjaageenheid op te richten;

• de bevindingen met de Staten te delen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Motie uitbreiding fourageergebieden

Lees verder

Motie naar ganzenbeheer zonder geweer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer