Motie naar ganzen­beheer zonder geweer


22 februari 2023

Betreft : Naar ganzenbeheer zonder geweer

Datum PS : 22 februari 2023

Onderwerp : Ganzenakkoord 2023 - 2029

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

• met het ganzenakkoord 2023 – 2029 het doden van tienduizenden ganzen wordt gecontinueerd;

Overwegende dat:

• het doden van ganzen ter voorkoming van schade zeer ineffectief is gebleken; de aantallen ganzen en de mate van schade nemen niet af;

• de natuurinclusieve landbouw van de toekomst vraagt om een andere omgang met dieren in landbouwgebied;

• er vele effectieve mogelijkheden bestaan om ganzen te weren van kwetsbare gewassen zonder ze te doden;

Verzoeken het College:

• een afbouwplan op te stellen teneinde gedurende de looptijd van dit ganzenakkoord te komen tot ganzenbeheer zonder afschot;

• al dit jaar in tenminste één gebied een pilot op te starten waar afschot niet wordt toegepast als beheermaatregel, maar waar intensieve inzet van preventieve middelen en niet-dodelijke verjaging de norm wordt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Motie professionele verjaagteams

Lees verder

Motie dierenwelzijn toetsingskader in gebiedsproces en gebiedsplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer