Motie planten voor biodi­ver­siteit


3 juli 2019

Betreft :

Planten voor biodiversiteit

Datum PS :

3 juli 2019

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Inheemse bloeiende bomen en struiken als dracht- en waardplant onmisbaar zijn voor het instandhouden van populaties bijen, hommels, vlinders en andere bestuivende insecten;
  • deze bomen en struiken een nog veel grotere bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel dan bloemen en kruiden;

Overwegende dat:

  • Het College ambitieuze plannen heeft voor het aanplanten van bos en ander groen;
  • gemeenten en particulieren ook aanplantplannen ontwikkelen;
  • gericht advies voor zowel provinciale als lokale overheid over nut en noodzaak van inheemse bloeiende bomen kan helpen bij het maken van een keuze die de biodiversiteit zoveel mogelijk ondersteunt;

Verzoeken het college:

  • Bij aanplant in opdracht van de provincie zo veel als mogelijk inheemse bloeiende bomen en struiken te planten;
  • (gratis) ecologisch advies voor gemeenten en particulieren beschikbaar te stellen om de aanplant van dergelijke bomen en struiken zoveel mogelijk te bevorderen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen