Motie just­diggit


3 juli 2019

Betreft :

Justdiggit

Datum PS :

3 juli 2019

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Bomen en ander groen een essentiĆ«le bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatopwarming, hittestress, verdroging en biodiversiteitsverlies;

Overwegende dat:

  • Met het planten van een (bio)divers klimaatbos de urgentie van de aanpak van de klimaatcrisis publiek wordt uitgedragen;
  • dit een belangrijk signaal kan zijn voor de Groningse samenleving;

Verzoeken het college:

  • Een dag te organiseren om samen met lokale overheden, maatschappelijke organisaties en burgers een klimaatbos te planten;
  • dit een jaarlijks terugkerende provinciale dag voor het klimaat te laten worden waarbij er jaarlijks nieuwe aanplant komt in het klimaatbos;
  • voor deze dag ook nadrukkelijk scholen uit te nodigen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen