Motie klimaat­nood­toe­stand


3 juli 2019

Betreft :

Uitroepen Klimaatnoodtoestand

Datum PS :

3 juli 2019

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;
  • wereldwijd 717 jurisdicties en lokale overheden inmiddels de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;

Overwegende dat:

  • het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk te beperken;

Spreken uit dat:

  • de provincie Groningen de noodtoestand voor het klimaat uitroept.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen