Motie opkoop­re­geling onbenutte stik­stof­ruimte


18 november 2020

Betreft :

Opkoopregeling onbenutte stikstofruimte

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Groninger Aanpak Stikstof

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

  • In Groningen een aanzienlijke hoeveelheid onbenutte stikstofruimte besloten ligt in verleende natuurvergunningen;
  • deze onbenutte ruimte aangewend kan worden ten behoeve van intern en extern salderen en dus in de markt kan worden gezet.

Overwegende dat:

  • De totale stikstofemissie moet krimpen;
  • het innemen van onbenutte ruimte hiervoor een adequaat middel is;
  • momenteel ontwikkelruimte benodigd is voor vergroening van bedrijven en vestiging van groene bedrijven in de Eemsdelta;
  • een deel van de onbenutte emissieruimte gebruikt kan worden voor deze vergroening;
  • verleasen van deze onbenutte ruimte kan leiden tot stijging van de depositie.

Verzoeken het college:

  • de onbenutte stikstofruimte op grond van vrijwilligheid op te kopen;
  • het deel dat benodigd is voor vergroening van bedrijven c.q. vestiging van groene bedrijven hiervoor toe te kennen;
  • de overige ruimte in te nemen en niet op te nemen in het stikstofregistratiesysteem;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen