Motie hand­having twee­jaars­termijn PAS


18 november 2020

Betreft :

Intrekking stikstofruimte overschrijding 2-jaarstermijn PAS

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Groninger Aanpak Stikstof

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

 • Onder de PAS stikstofruimte is vergund met de verplichting dat het project binnen twee jaar volledig wordt gerealiseerd, en met de waarschuwing dat de vergunning geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken als niet voldaan is aan deze verplichting;
 • deze regel was opgenomen om niet tijdig benutte ontwikkelruimte te kunnen herverdelen;
 • er momenteel dringende behoefte is aan herverdeling van stikstofruimte.

Overwegende dat:

 • De totale stikstofemissie moet krimpen;
 • het innemen van onbenutte ruimte hiervoor een adequaat middel is;
 • ook de commissie Remkes in het rapport ‘Niet alles kan’ (paragraaf 4.4) geadviseerd heeft om de niet tijdig gerealiseerde ruimte in PAS-vergunningen in te trekken;
 • momenteel ontwikkelruimte benodigd is voor vergroening van bedrijven en vestiging van groene bedrijven in de Eemsdelta;
 • een deel van de emissieruimte uit niet-gerealiseerde projecten gebruikt kan worden voor deze vergroening.

Verzoeken het college:

 • De onbenutte stikstofruimte ten gevolge van niet tijdig gerealiseerde PAS-vergunningen in te nemen;
 • een deel van deze ruimte aan te wenden voor vergroening van bedrijven c.q. vestiging van groene bedrijven;
 • de overige emissieruimte in te nemen zodat deze buiten het stikstofregistratiesysteem wordt gehouden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen