Motie Onderzoek verdien­mo­dellen exten­si­vering veehou­derij


16 december 2020

Betreft :

Onderzoek verdienmodellen extensivering veehouderij

Datum PS :

16 december 2020

Onderwerp :

Brief Programma Duurzame Landbouw 2020-2024

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

  • Middels het Programma Duurzame Landbouw gestreefd wordt naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw in 2030;
  • Het programma wil inzetten op nieuwe economische verdienmodellen op agrarische bedrijven;
  • In het programma echter grotendeels uitgegaan wordt van een agroproductie gericht op export en groei van de productiecapaciteit;
  • Krimp van de veehouderij volledig onbenoemd blijft;

Overwegende dat:

  • Ons land voor 60% uit landbouwgrond bestaat en de hoogste veedichtheid ter wereld kent;
  • In ons dichtbevolkte land het beslag dat de landbouw legt op natuur en milieu niet meer houdbaar is, en krimp van de veestapel onvermijdelijk, zoals ook de commissie Remkes heeft geconstateerd;
  • De problemen, zowel voor natuur en milieu als voor de portemonnee en werkvreugde van boeren, alleen maar groeien;
  • De gewenste systeemverandering naar grondgebonden en natuurinclusieve landbouw alleen succesvol kan worden gerealiseerd door meer diversificatie, door meer focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit en door extensivering;

Verzoeken het college:

  • In de op deze brief gebaseerde landbouwvisie in te zetten op onderzoek naar verdienmodellen die extensivering van de veehouderij mogelijk maken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks

Tegen