Motie inclu­sieve provincie


1 juli 2020

Constaterende dat:

  • De recente demonstraties als gevolg van de dood van George Floyd wereldwijd een golf van bewustwording met betrekking tot discriminatie hebben aangewakkerd.
  • De monitor van het Meldpunt Discriminatie (commissievergadering d.d. 11 juni) aantoont dat, in Noord-Nederland, discriminatie op basis van afkomst/etniciteit nog steeds de meest voorkomende vorm van discriminatie is.

Overwegende dat:

  • In het coalitieakkoord de wens wordt uitgesproken dat Groningen een provincie is waar iedereen meedoet: ‘Waar men ook woont, waar je vandaan komt of wat je identiteit is: iedereen moet dezelfde kansen en mogelijkheden voor scholing, werk en vrijetijdsbesteding hebben.’
  • Er tot op de dag van vandaag sprake is van racisme, hetgeen maakt dat mensen van kleur met aanzienlijke uitdagingen en een achterstand kampen op het gebied van scholing en werk. Ook in onze provincie.

Roept het college op:

  • Te erkennen dat discriminatie, in welke vorm dan ook, nog steeds een breed maatschappelijk probleem is, ook in de provincie Groningen.
  • Zich hier uitdrukkelijk tegen uit te spreken en zich solidair te betonen met diegenen die ermee te kampen hebben, waar en hoe dan ook.
  • Te onderzoeken óf en op welke wijze provinciaal beleid bij kan dragen aan inclusie.
  • In het verlengde hiervan, op 21 maart jaarlijks aandacht te schenken aan de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie middels berichtgeving of activiteiten.

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Overgenomen

Voor

Tegen