Motie herziening koers­do­cument


28 september 2022

Betreft :

Herziening koersdocument

Datum PS :

28 september 2022

Onderwerp :

Koersdocument ‘Dit is Groningen’

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

 • de Omgevingswet is gericht op twee gelijkwaardige hoofddoelen, namelijk het beschermings- en het ontwikkeldoel;
 • de Omgevingswet eisen stelt waaraan een Omgevingsvisie moet voldoen;
 • er sprake is van diverse crises en/of problemen in het fysieke domein die zich niet laten oplossen zonder het maken van (pijnlijke) keuzes;

Overwegende dat:

 • een Omgevingsvisie op basis van het voorliggende Koersdocument niet zal voldoen aan een aantal basale eisen van de Omgevingswet;
 • het Koersdocument een optelsom is van de vele beleidsdoelen voor het fysieke domein waarbij spanning of tegenstrijdigheden tussen beleidsdoelen worden miskend of weggeschreven;
 • het Koersdocument geen uitzicht biedt op een samenhangende, integrale Omgevingsvisie;
 • het beschermingsdoel er heel bekaaid vanaf komt in het Koersdocument;
 • het Koersdocument geen basis biedt voor gelijkwaardigheid tussen het ontwikkel- en het beschermingsdoel;

Verzoeken het College:

 • het Koersdocument te herzien, dan wel er een addendum aan toe te voegen, zodat Koersdocument en addendum tezamen waarborgen bieden voor een Omgevingsvisie conform de Omgevingswet en waarin het ontwikkel- en beschermingsdoel een gelijkwaardige plek krijgen;
 • hiertoe expliciet de (potentiële) spanningen en/of tegenstrijdigheden tussen de verschillende doelen in kaart te brengen;
 • hiertoe maximaal in te zetten op het uitwerken van de (milieu)beginselen uit artikel 3.3 van de Omgevingswet;
 • expliciet te benoemen voor welke dilemma’s en keuzes we komen te staan bij de voorbereiding van een samenhangende en integrale Omgevingsvisie met doelen voor 2035 met oog voor 2050 zodat Provinciale Staten zich hierover kunnen uitspreken.

en gaat over tot de orde van de dag,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen